Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY.............

Số: ................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............., ngày...........tháng........năm.........
Kính gửi:……………………………

Đề nghị quý Cục giải quyết cho....... người nước ngoài vào tham quan, du lịch từ.....giờ.....
ngày....../...../201... đến...... giờ....... ngày...../...../201... theo chương trình do Công ty chúng tôi tổ
chức. Chi tiết cụ thể về số khách này như sau:
1. Đến từ nước/lãnh thổ............................. trên máy bay/tàu biển số..................
ngày...................... và sẽ đi đến nước/lãnh thổ.................
2. Quá cảnh cửa khẩu...................................... từ....... giờ..... ngày...../...../201... đến....... giờ.....
ngày...../...../201...
3. Danh sách:
Giới Ngày tháng
Quốc tịch
Hộ chiếu số
STT
Họ và tên
tính
năm sinh
(chữ in hoa)

Cán bộ Công ty trực tiếp quản lý, hướng dẫn khách.......................................
chúng tôi xin đảm bảo quản lý, hướng dẫn khách tham quan, du lịch đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Công ty

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

...
CÔNG TY.............
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ................ ..............., ngày...........tháng........năm.........
Kính gửi:……………………………
Đề nghị quý Cục giải quyết cho....... người c ngoài vào tham quan, du lịch từ.....giờ.....
ngày....../...../201... đến...... giờ....... ngày...../...../201... theo chương trình do Công ty chúng tôi tổ
chức. Chi tiết cụ thể về số khách này như sau:
1. Đến từ c/lãnh thổ............................. trên máy bay/tàu biển số..................
ngày...................... và sẽ đi đến nước/lãnh thổ.................
2. Quá cảnh cửa khẩu...................................... từ....... giờ..... ngày...../...../201... đến....... giờ.....
ngày...../...../201...
3. Danh sách:
STT Họ và tên
(chữ in hoa)
Giới
tính
Ngày tháng
năm sinh
Quốc tịch Hộ chiếu số
Cán bộ Công ty trực tiếp quản lý, hướng dẫn khách....................................... Công ty
chúng tôi xin đảm bảo quản lý, hướng dẫn khách tham quan, du lịch đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Mẫu đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành 9 10 367