Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ MUA MỚI, ĐÓNG MỚI TÀU CÁ,
THAY MÁY TÀU MỚI CỦA NGƯ DÂN
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn...................................

Tôi tên là: .......................................................................................................
Số chứng minh nhân dân:..............................Ngày cấp...................Nơi
cấp........................
Địa chỉ: ..........................................................................................................
Là chủ tàu có số đăng lý:...............................................................................
Công suất máy chính: ....................................................................................
Nghề khai thác:...............................................................................................
Trong thời gian qua, tôi đã thực hiện đóng mới, mua mới (hoặc thay máy tàu
mới) của chiếc tàu số .......................................................................................
Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính
phủ, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu, thay máy tàu mới
năm 200.... với số tiền là: ..................................................................
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG
năn .......
- Ông (bà)......................... là chủ tàu
số ...................... hiện đang cư trú hợp
pháp tại địa phương và đang hoạt động
thường xuyên trên biển
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

......, ngày .... tháng....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ MUA MỚI, ĐÓNG MỚI TÀU CÁ,
THAY MÁY TÀU MỚI CỦA NGƯ DÂN
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn...................................
Tôi tên là: .......................................................................................................
Số chứng minh nhân dân:..............................Ngày cấp...................Nơi
cấp........................
Địa chỉ: ..........................................................................................................
Là chủ tàu có số đăng lý:...............................................................................
Công suất máy chính: ....................................................................................
Nghề khai thác:...............................................................................................
Trong thời gian qua, tôi đã thực hiện đóng mới, mua mới (hoặc thay máy tàu
mới) của chiếc tàu số .......................................................................................
Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính
phủ, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu, thay máy tàu mới
năm 200.... với số tiền là: ..................................................................
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG ......, ngày .... tháng....
năn .......
- Ông (bà)......................... là chủ tàu Người làm đơn
số ...................... hiện đang cư trú hợp (Ký, ghi rõ họ tên)
pháp tại địa phương và đang hoạt động
thường xuyên trên biển
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Mẫu đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá 9 10 521