Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí ốm đau, thai sản và DS-PHSK

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 867 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đơn vị:……………………………
Mã đơn vị:…………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số ………. /………..
V/v: Đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm
đau, thai sản và DS-PHSK

TP Hồ Chí Minh, ngày ……. tháng …… măm 200…

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI ……..……………………..
……………………………………………
-Căn cứ Công văn số ……………../HD-BHXH ngày ……………..của Bảo hiểm
xã hội TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thanh tóan 2% tiền lương, tiền công đóng
BHXH giữ lại đơn vị sử dụng lao động;
-Căn cứ các chế độ BHXH tại đơn vị phát sinh thực tế trong quý ……/2009;
Đề nghị BHXH tạm ứng kinh phí bổ sung ……………………đ để chi trả kịp thời
cho người lao động.
Tài khoản số:……………… ngân hàng …………………………………………..
Đơn vị đã đóng đủ BHXH – BHYT đến tháng ………… năm ……………..
STT

Diễn giải

1

Số thực chi ốm đau, thai sản, DS-PHSK tháng …. …..

2

Kinh phí 2% để lại tháng ……………..

3

Số đề nghị tạm ứng bổ sung

Đề nghị của
đơn vị

Được duyệt

Số tiền được duyệt bằng chữ (cơ quan BHXH ghi): …………………………………………..
………………………………………………………………………………………..........................
...........................
CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày …….tháng………năm……….
Kế tóan trưởng
Giám đốc

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

...
Tên đơn vị:……………………………
Mã đơn vị:…………………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số ………. /………..
V/v: Đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm
đau, thai sản và DS-PHSK
TP Hồ Chí Minh, ngày ……. tháng …… măm 200…
Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI ……..……………………..
……………………………………………
-Căn cứ Công văn số ……………../HD-BHXH ngày ……………..của Bảo hiểm
hi TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thanh tóan 2% tiền lương, tiền công đóng
BHXH giữ lại đơn vị sử dụng lao động;
-Căn cứ các chế độ BHXH tại đơn vị phát sinh thực tế trong quý ……/2009;
Đề nghị BHXH tạm ứng kinh phí bổ sung ……………………đ để chi trả kịp thời
cho người lao động.
Tài khoản số:……………… ngân hàng …………………………………………..
Đơn vị đã đóng đủ BHXH – BHYT đến tháng ………… năm ……………..
STT Diễn giải Đề nghị của
đơn vị
Được duyệt
1 Số thực chi ốm đau, thai sản, DS-PHSK tháng …. …..
2 Kinh phí 2% để lại tháng ……………..
3 Số đề nghị tạm ứng bổ sung
Số tiền được duyệt bằng chữ (cơ quan BHXH ghi): …………………………………………..
………………………………………………………………………………………..........................
...........................
CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
Ngày …….tháng………năm……….
Kế tóan trưởng Giám đốc
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)
Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí ốm đau, thai sản và DS-PHSK - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí ốm đau, thai sản và DS-PHSK 9 10 785