Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là người Việt Nam đang ở nước ngoài

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu N20

GIẤY BẢO LÃNH
Người bảo lãnh (công dân Việt Nam hoặc đại diện Hội đoàn của người Việt Nam ở
nước ngoài):
* Họ tên: ……………………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh: ………………………….. Nam: 

Nữ: 

Nơi sinh: ………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú hiện nay: ……………………………………………………
……………………………………………Số điện thoại…………………..
Số giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/ số hộ chiếu: ………………………
Cơ quan cấp: ………………………………….….. ngày cấp: ….…………..
(bản sao kèm theo)
* Với người đại diện Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, ngoài những
mục trên, cần điền thêm:
- Tên Hội đoàn: ………………………………………………………………….
- Chức vụ của bản thân trong Hội đoàn: ……………………………………….
Xin bảo lãnh người có tên dưới đây là người Việt Nam định cư ở nước
ngoài:
Họ tên (trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài): ………………
……………………………………………………………………………..
Họ tên khác (nếu có): ………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh: ……………………………….. Nam: 

Nữ: 

Nơi sinh: ………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú hiện nay: …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Số hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài: ……………………….…..
Cơ quan cấp: …………………………………. ngày cấp: ……………………
Những vấn đề cần trình bày thêm (nếu có): ……………………………………..
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Làm tại……………………, ngày……….tháng………năm……………
Người bảo lãnh ký, ghi rõ họ tên

...
Mẫu N20
GIẤY BẢO LÃNH
Ngưi bo lãnh (công dân Vit Nam hoc đại din Hi đoàn ca ngưi Vit Nam ở
nưc ngoài):
* Họ tên: ……………………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh: ………………………….. Nam: Nữ:
Nơi sinh: ………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú hiện nay: ……………………………………………………
……………………………………………Số điện thoại…………………..
Số giấy chứng minh nhân dân Việt Nam/ số hộ chiếu: ………………………
Cơ quan cấp: ………………………………….….. ngày cấp: ….…………..
(bản sao kèm theo)
* Với người đại diện Hội đoàn của người Việt Nam nước ngoài, ngoài những
mục trên, cần điền thêm:
- Tên Hội đoàn: ………………………………………………………………….
- Chức vụ của bản thân trong Hội đoàn: ……………………………………….
Xin bảo lãnh người tên dưới đây là người Việt Nam định nước
ngoài:
Họ tên (trong hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài): ………………
……………………………………………………………………………..
Họ tên khác (nếu có): ………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh: ……………………………….. Nam: Nữ:
Nơi sinh: ………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú hiện nay: …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
Số hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài: ……………………….…..
Cơ quan cấp: …………………………………. ngày cấp: ……………………
Những vấn đề cần trình bày thêm (nếu có): ……………………………………..
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Làm tại……………………, ngày……….tháng………năm……………
Người bảo lãnh ký, ghi rõ họ tên
Mẫu đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là người Việt Nam đang ở nước ngoài - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là người Việt Nam đang ở nước ngoài 9 10 901