Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu di chúc

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

DI CHÚC
Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., tại trụ sở Phòng Công chứng số … Thành phố Hà Nội
- địa chỉ tại ………………………………………………………………………………….
……………
Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………...
Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………...
Hộ khẩu thường trú tại:…………………….…………………………………………………....
Lập và ký tên vào Di chúc này nhằm để lại phần tài sản của tôi trong khối tài sản chung của
vợ chồng cho con có nội dung như sau:
I -Tài sản để lại cho người thừa kế:
Tôi và chồng/vợ tôi (ông/bà ………………………………., đã chết năm……..) là đồng sở
hữu toàn bộ 03 khối tài sản là nhà ở gắn liền với đất có đặc điểm cụ thể như sau:
1. Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm
sau:
+ Thửa đất được quyền sử dụng:
-

Thửa đất số: …………………………Tờ bản đồ số: ……………………………………..

-

Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………….

-

Diện tích: 50,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

-

Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng: 50,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)
Sử dụng chung: 0 m2
-

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

-

Thời hạn sử dụng: Lâu dài

-

Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

+ Tài sản gắn liền với đất:
- Theo Giấy chứng nhận: Nhà Bê tông 01 tầng; DTXD: 40,0m2; DTSD: 50,0m2
2. Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm
sau:
+ Thửa đất được quyền sử dụng:
-

Thửa đất số: …………………………Tờ bản đồ số: ……………………………………..

-

Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………….

-

Diện tích: 60,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

-

Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng: 60,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)
Sử dụng chung: 0 m2
-

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

-

Thời hạn sử dụng: Lâu dài

-

Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

+ Tài sản gắn liền với đất:
- Theo Giấy chứng nhận: Nhà Bê tông 01 tầng; DTXD: 40,0m2; DTSD: 60,0m2

3. Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm
sau:
+ Thửa đất được quyền sử dụng:
-

Thửa đất số: …………………………Tờ bản đồ số: ……………………………………..

-

Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………….

-

Diện tích: 80,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

-

Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng: 80,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)
Sử dụng chung: 0 m2
-

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

-

Thời hạn sử dụng: Lâu dài

-

Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

+ Tài sản gắn liền với đất:
- Theo Giấy chứng nhận: Nhà Bê tông 03 tầng; DTXD: 80,0m2; DTSD: 80,0m2

Đến nay, do tuổi cao,...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----
DI CHÚC
Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., tại trụ sở Phòng Công chứng số … Thành phố Hà Nội
- địa chỉ tại ………………………………………………………………………………….
……………
Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………...
Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………...
H khu thưng trú tại:…………………….…………………………………………………....
Lập tên vào Di chúc này nhằm để lại phần tài sản của tôi trong khối tài sản chung của
vợ chồng cho con có nội dung như sau:
I -Tài sản để lại cho người thừa kế:
Tôi chồng/vợ tôi (ông/bà ………………………………., đã chết năm……..) là đồng sở
hữu toàn bộ 03 khối tài sản là nhà ở gắn liền với đất có đặc điểm cụ thể như sau:
1. Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm
sau:
+ Thửa đất được quyền sử dụng:
- Thửa đất số: …………………………Tờ bản đồ số: ……………………………………..
- Đa chỉ thửa đất: …………………………………………….
- Diện tích: 50,63m
2
(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)
- Hình thức sử dụng:
Sử dụng riêng: 50,63m
2
(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)
Sử dụng chung: 0 m2
- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
Mẫu di chúc - Trang 2
Mẫu di chúc - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu di chúc 9 10 894