Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu di chúc

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***------

DI CHÚC
Hôm nay, ngày ........tháng ......... năm .........., vào lúc....... giờ .........phút, tại..............................................
Họ và tên tôi là:............................................................................................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................
- Số CMND:................................................ Nơi cấp:..................................Cấp ngày:...................................
- Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................................
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau: Tôi là chủ sở hữu khối tài sản
gồm:
1......................................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................................................
3......................................................................................................................................................................
Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:..........................................................
................................................................................................................................ Nay tôi lập Di chúc để định
đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:
Sau khi tôi qua đời:
Họ và tên (Ông/Bà):.....................................................................................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................
- Số CMND:................................................ Nơi cấp:..................................Cấp ngày:...................................
- Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................................
Sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên do tôi để lại....
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
------***------
DI CHÚC
Hôm nay, ngày ........tháng ......... năm .........., vào lúc....... gi .........phút, tại..............................................
Họ tên tôi là:............................................................................................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................
- SCMND:................................................ Nơi cấp:..................................Cấp ngày:...................................
- Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................................
Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau: Tôi chủ sở hữu khối tài sản
gồm:
1......................................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................................................
3......................................................................................................................................................................
Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được quan thẩm quyền cấp gồm:..........................................................
................................................................................................................................ Nay tôi lập Di chúc đ định
đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:
Sau khi tôi qua đời:
Họ tên (Ông/Bà):.....................................................................................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................
- SCMND:................................................ Nơi cấp:..................................Cấp ngày:...................................
- Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................................
Sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên do tôi để li.
Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.
(Trong trường hợp chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi họ tên của người này
nội dung của nghĩa vụ).
Để làm chứng cho việc tôi lp Di chúc, tôi mời hai nhân chứng là:
Họ tên (Ông/Bà):.....................................................................................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................
- SCMND:................................................ Nơi cấp:..................................Cấp ngày:...................................
- Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................................
Họ tên (Ông/Bà):.....................................................................................................................................
Mẫu di chúc - Trang 2
Mẫu di chúc - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu di chúc 9 10 806