Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu điều chỉnh bổ sung

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu KM-5
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)
BỘ THƯƠNG MẠI
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG ...)
Số: …………
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng
ký thực hiện khuyến mại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
….., ngày … tháng… năm 200…

Kính gửi:..........................................
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy
định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số
07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về
khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;
Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ........ ngày... tháng... năm 200… của ( tên thương nhân)
đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn
khuyến mại), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) đề nghị (tên thương nhân) điều
chỉnh, bổ sung trong hồ sơ những nội dung, tài liệu sau đây:
□ Thời gian khuyến mại: ................................................;
□ Địa điểm trao thưởng: ................................................;
□ Thời gian trao thưởng: ................................................;
□ Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại (Mẫu KM-12) của (tên chương trình khuyến mại
liền kề trước đó nếu có)
□ Hình ảnh sản phẩm khuyến mại/sản phẩm dùng để khuyến mại;
□ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng;
□ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại;
□ Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có);
□ Các nội dung ( hoặc giấy tờ) khác:................................................../.
Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo để (tên thương nhân) biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...

CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

...
Mẫu KM-5
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)
BỘ THƯƠNG MẠI
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG ...)
Số: …………
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ đăng
ký thực hiện khuyến mại
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
….., ngày … tháng… năm 200…
Kính gửi:..........................................
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy
định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Thông liên tịch số
07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về
khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;
Xét hồ gửi m theo công văn s........ ngày... tháng... năm 200… của (tên thương nhân)
đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn
khuyến mại), Cục c tiến thương mại (Sở Thương mại) đề nghị (tên thương nhân) điều
chỉnh, bổ sung trong hồ sơ những nội dung, tài liệu sau đây:
Thời gian khuyến mại: ................................................;
Địa điểm trao thưởng: ................................................;
Thời gian trao thưởng: ................................................;
Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại (Mẫu KM-12) của (tên chương trình khuyến mại
liền kề trước đó nếu có)
Hình ảnh sản phẩm khuyến mại/sản phẩm dùng để khuyến mại;
Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng;
Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại;
Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có);
Các nội dung ( hoặc giấy tờ) khác:................................................../.
Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo để (tên thương nhân) biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,...
CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)
Mẫu điều chỉnh bổ sung - Trang 2
Mẫu điều chỉnh bổ sung - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu điều chỉnh bổ sung 9 10 703