Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----***----

MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN
( tên công ty)
- Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập ngày / /2000.
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam
thông qua ngày 12/6/1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.
CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty
1.1 Công ty thuộc hình thức Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định
hiện hành khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1.2 Tên Công ty:
Tên giao dịch đối ngoại (nếu có):……....................………Join Stock Company
Tên giao dịch viết tắt (nếu có):…….............….JSC.
1.3 Trụ sở Công ty: (ghi rõ số nhà, phố phường, quận huyện, Tp Hà Nội)
Điện thoại:......................................Fax:.................................
1.4 Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có)
Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chuyển trụ sở, lập hay huỷ bỏ chi nhánh, văn phòng
đại diện của Công ty.
Điều 2: Ngành , nghề kinh doanh:
2.1 Công ty kinh doanh những ngành nghề sau:
Khi cần thiết, Đại Hội đồng cổ đông công ty quyết định việc chuyển hay mở rộng các ngành nghề
kinh doanh của Công ty phù hợp với qui định của pháp luật.
2.2 Công ty được phép hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ này nhằm đạt hiệu quả
kinh tế tốt nhất cho các cổ đông.

Điều 3: Vốn điều lệ:
Vốn điều lệ của công ty: ......................đồng ( bằng chữ).
Số cổ phần:
- Loại cổ phần:
+ Cổ phần phổ thông:
+ Cổ phần ưu đãi ( nếu có):
- Mệnh giá cổ phần:
Điều 4: Cơ cấu và phương thức huy động vốn:
4.1 Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập Công ty:
1. góp ............ đồng chiếm ......... cổ phần tương ứng với .......... % tổng vốn điều lệ.
2. góp ............ đồng chiếm ......... cổ phần tương ứng với .......... % tổng vốn điều lệ.
3. góp ............ đồng chiếm ......... cổ phần tương ứng với .......... % tổng vốn điều lệ.
4. góp ............ đồng chiếm ......... cổ phần tương ứng với .......... % tổng vốn điều lệ.
5. góp ............ đồng chiếm ......... cổ phần tương ứng với .......... % tổng vốn điều lệ.
4.2 Ngay sau khi ký kết Bản thỏa thuận góp vốn, toàn bộ số tiền mà các cổ đông sáng lập góp để
mua cổ phiếu theo như Điều 4.1, tiền góp vốn của các cổ đông sẽ được chuyển vào Tài khoản tại
một Ngân hàng do đại diện cổ đông sáng lập chỉ định. Số tiền bảo đảm chỉ được lấy ra khi Công
ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doa...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----***----
MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN
( tên công ty)
- Điều lệ này được soạn thảo thông qua bởi các cổ đông sáng lập ngày / /2000.
- Căn c vào Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam
thông qua ngày 12/6/1999 các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.
CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Hình thức, tên gọi trụ sở Công ty
1.1 Công ty thuộc hình thức Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp các quy định
hiện hành khác của nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam.
1.2 Tên Công ty:
Tên giao dịch đối ngoại (nếu có):……....................………Join Stock Company
Tên giao dịch viết tắt (nếu có):…….............….JSC.
1.3 Trụ sở Công ty: (ghi số nhà, phố phường, quận huyện, Tp Nội)
Điện thoại:......................................Fax:.................................
1.4 Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có)
Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chuyển trụ sở, lập hay huỷ bỏ chi nhánh, văn phòng
đại diện của Công ty.
Điều 2: Ngành , nghề kinh doanh:
2.1 Công ty kinh doanh những ngành nghề sau:
-
-
Khi cần thiết, Đại Hội đồng cổ đông công ty quyết định việc chuyển hay mở rộng các ngành nghề
kinh doanh của Công ty phù hợp với qui định của pháp luật.
2.2 Công ty được phép hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Điều lệ y nhằm đạt hiệu quả
kinh tế tốt nhất cho các cổ đông.
Mẫu điều lệ công ty cổ phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu điều lệ công ty cổ phần - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mẫu điều lệ công ty cổ phần 9 10 379