Ktl-icon-tai-lieu

MẪU ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------……………, ngày …… tháng …..năm ……….
MẪU ĐIỀU LỆ
DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI
Điều 1:
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do (các) chủ đầu tư sau đây xin thành
lập tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1 1. Tên Công ty hoặc cá nhân:…………………………………………
2 2. Đại diện được ủy quyền:……………………………………………
Chức vụ:
Quốc tịch:
Địa chỉ thường trú:
3. Trụ sở chính :………………………………………
Điện thoại:…….
Fax:………
4. Ngành nghề kinh doanh chính:……………………………………
5. Giấy phép thành lập công ty:…………………………………..
Đăng ký tại:………
Ghi chú: nếu chủ đầu tư bao gồm nhiều thành viên thì từng thành viên sẽ
mô tả đầy đủ các chi tiết nêu trên.
Điều 2:
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập theo hình thức Công ty
trách nhiệm hữu hạn và có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.
Điều 3:
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành lập tại Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam nhằm mục đích :
(Mô tả mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp).
Điều 4:
1.Tên Doanh nghiệp là:…..(Tên tiếng Việt Nam), tên giao dịch (bằng tiếng
nước ngoài thông dụng) của Doanh nghiệp là:………….
2 2. Địa chỉ của doanh nghiệp:
3 - Trụ sở chính:……………. …………………..
- Nhà máy/ xưởng sản xuất chính: ………………………..

- Chi nhánh ( nếu có):
- Văn phòng đại diện (nếu có):
3. Năng lực sản xuất: hàng hóa/ dịch vụ vào năm sản xuất ổn định (chia
thành sản phẩm chính và phụ nếu cần thiết).
4. Sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được tiêu thụ:
- Tại thị trường Việt Nam:…………% sản phẩm.
- Xuất khẩu:……..% sản phẩm.
5. Các cam kết khác: ……….(Ví dụ như tiến độ và nội dung thực hiện
chương trình nội địa hóa đối với các sản phẩm cơ khí điện, điện, điện tử ….).
Điều 5:
1. Tổng vốn đầu tư của Doanh nghiệp là:…..
2. Vốn pháp định của doanh nghiệp là:……. bằng………. (Ghi rõ phương
thức).
3. Thời hạn thực hiện vốn pháp định như sau:
(Ghi rõ tiến độ và thời hạn hoàn thành việc đưa vốn pháp định vào Việt Nam).
Điều 6:
Thời hạn hoạt động của Doanh nghiệp là…….. năm kể từ ngày được cấp
Giấy phép đầu tư. Bất kỳ sự thay đổi nào về thời hạn phải được chủ Doanh nghiệp
báo cáo cơ quan cấp Giấy phép đầu tư xem xét và chuẩn y.
Điều 7:
Kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư, tiến độ dự án này được thực hiện
như sau:
1. Khởi công xây dựng: từ tháng thứ:……..
2. Lắp đặt thiết bị: từ tháng thứ…….
3.Vận hành thử: từ tháng thứ………….
4. Sản xuất chính thức: từ tháng thứ ………
Điều 8:
1. Doanh nghiệp dùng …. là đơn vị tiền tệ trong hạch toán (nêu tên đồng
tiền cụ thể). Việc chuyển đổi giữa các đồng tiền khác và ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
……………, ngày …… tháng …..năm ……….
MẪU ĐIỀU LỆ
DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI
Điều 1:
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do (các) chủ đầu sau đây xin thành
lập tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1 1. Tên Công ty hoặc cá nhân:…………………………………………
2 2. Đại diện được ủy quyền:……………………………………………
Chức vụ:
Quốc tịch:
Địa chỉ thường trú:
3. Trụ sở chính :………………………………………
Điện thoại:……. Fax:………
4. Ngành nghề kinh doanh chính:……………………………………
5. Giấy phép thành lập công ty:…………………………………..
Đăng ký tại:………
Ghi chú: nếu chủ đầu tư bao gồm nhiều thành viên thì từng thành viên sẽ
mô tả đầy đủ các chi tiết nêu trên.
Điều 2:
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập theo hình thức Công ty
trách nhiệm hữu hạn và có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.
Điều 3:
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành lập tại Cộng hòa hội chủ
nghĩa Việt Nam nhằm mục đích :
(Mô tả mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp).
Điều 4:
1.Tên Doanh nghiệp là:…..(Tên tiếng Việt Nam), tên giao dịch (bằng tiếng
nước ngoài thông dụng) của Doanh nghiệp là:………….
2 2. Địa chỉ của doanh nghiệp:
3 - Trụ sở chính:……………. …………………..
- Nhà máy/ xưởng sản xuất chính: ………………………..
MẪU ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI - Trang 2
MẪU ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
MẪU ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI 9 10 721