Ktl-icon-tai-lieu

MẪU ĐƠN

Được đăng lên bởi nguyenvanthanh-hat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TP.HCM, ngày

tháng

năm

ĐƠN XIN HỌC BỔNG AMA
Năm học……………………..
Họ tên:………………………………………………………….. Nam †

Nữ †

Ngày tháng năm sinh:………………Nơi sinh:……………………………………. …….
Số tài khoản cá nhân…………………..Tại Ngân hàng…………………………………...

Hinh 3x4 trong
3 tháng gần nhất.

Địa chỉ liên lạc :…………………………………………………………………………...
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………….
Di động:…………………………………. E-mail:……………………………………………………………
Trường: ………………………………………………………………………………………………………..
Sinh viên Khoa:……………………………….. Khóa:……………………………………………………..…
MSSV………………………………………… Số CMND…………………………………………………...
Thành tích học tập THPT: Lớp 10……………… Lớp 11 ………………… Lớp 12………………..........
Điểm học tập học kì trước:………………………………………Điểm Rèn luyện học kì trước: ……………
Nguồn trợ cấp ăn học:

† Gia đình………………………………………………………………………...
† Làm thêm (việc gì)………………………….. Thu nhập:……………………...
† Khác, nêu rõ:…………………………………………………………………...

Học ngoài giờ:

† Có; Môn học:……………………………………… † Không

Tham gia các hoạt động ngọai khóa

† Có

† Không

Đã từng nhận học bổng:

† Có

† không

Tên học bổng đã nhận: ……………………………………………………………………………………….
Năm học được nhận:………………………………………………………………………………………….
Trình bày về hoàn cảnh bản thân và dự định trong tương lai:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Các giấy tờ kèm theo:
1. Đơn xin học bổng, Tiếng Việt, Tiếng Anh

† Có

† Không

2. Thư giới thiệu

† Có

† Không

3. Bảng điểm (Học bạ đối với năm thứ I)

† Có

† Không

4. Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình

† Có

† Không

5. Giấy chứng nhận các thành tích đạt được

† Có

† Không

6. Giấy chứng nhận tham gia các họat động

† Có

† Không

7. Các giấy tờ khác (nếu có)

† Có

† Không

Kí tên

...
ĐƠN XIN HC BNG AMA
Năm hc……………………..
H tên:………………………………………………………….. Nam N
Ngày tháng năm sinh:………………Nơi sinh:……………………………………. …….
S tài khon cá nhân…………………..Ti Ngân hàng…………………………………...
Địa ch liên lc :…………………………………………………………………………...
Địa ch thường trú: ……………………………………………………………………….
Hinh 3x4 trong
3 tháng gn nht.
Di động:…………………………………. E-mail:……………………………………………………………
Trường: ………………………………………………………………………………………………………..
Sinh viên Khoa:……………………………….. Khóa:……………………………………………………..
MSSV………………………………………… S CMND…………………………………………………...
Thành tích hc tp THPT: Lp 10……………… Lp 11 ………………… Lp 12………………..........
Đim hc tp hc kì trước:………………………………………Đim Rèn luyn hc kì trước: ……………
Ngun tr cp ăn hc: Gia đình………………………………………………………………………...
Làm thêm (vic gì)………………………….. Thu nhp:……………………...
Khác, nêu rõ:…………………………………………………………………...
Hc ngoài gi: Có; Môn hc:……………………………………… Không
Tham gia các hot động ngai khóa Không
Đã tng nhn hc bng: không
Tên hc bng đã nhn: ……………………………………………………………………………………….
Năm hc được nhn:………………………………………………………………………………………….
Trình bày v hoàn cnh bn thân và d định trong tương lai:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
TP.HCM, ngày tháng năm
MẪU ĐƠN - Trang 2
MẪU ĐƠN - Người đăng: nguyenvanthanh-hat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MẪU ĐƠN 9 10 210