Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn cớ mất

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
Quận (huyện): .....................
Phường (xã) : ......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN CỚ MẤT
Kính gởi: ..........................................................................................
Trích yếu: ........................................................................................
Tôi tên: .................................................................................................................
Sinh ngày............. tháng...............năm.............................
Tại: ...................... .................................................................................................
Nghề nghiệp: ........................................................................................................
Chứng minh nhân dân: ............................ngàycấp:............. Tại:.........................
Thường trú tại số:.............đường:.................... ....................................................
Phường (xã, TT):...................................... Quận (huyện):....................................
Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày ............ tháng...........năm ......
Tôi có mất: ...........................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tại:.........................................................................................................................
Lý do: ...................................................................................................................
...............................................................................................................................
…………, ngày …. tháng …. năm …...
Người viết đơn
Người chứng thứ nhất

XÁC NHẬN
Người chứng thứ hai

của cơ quan có thẩm quyền

...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Quận (huyện): ..................... Độc lập Tự do Hạnh phúc
Phường (xã) : ......................
ĐƠN CỚ MẤT
Kính gởi: ..........................................................................................
Trích yếu: ........................................................................................
Tôi tên: .................................................................................................................
Sinh ngày............. tháng...............năm.............................
Tại: .......................................................................................................................
Nghề nghiệp: ........................................................................................................
Chứng minh nhân dân: ............................ngàycấp:............. Tại:.........................
Thường trú tại số:.............đường:.................... ....................................................
Phường (xã, TT):...................................... Quận (huyện):....................................
Kính trình với quí quan rằng, vào ngày ............ tháng...........năm ......
Tôi mất: ...........................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tại:.........................................................................................................................
do: ...................................................................................................................
...............................................................................................................................
…………, ngày …. tháng …. năm …...
Người viết đơn
Người chứng thứ nhất
XÁC NHẬN
Người chứng thứ hai của quan thẩm quyền
Mẫu đơn cớ mất - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn cớ mất 9 10 532