Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu
Đơn đăng ký chủ trỡ thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước
(Kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

ĐƠN ĐĂNG KÝ 1
CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM
CẤP NHÀ NƯỚC
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
Căn cứ thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn, xét chọn tổ
chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài, Dự án SXTN năm 200..., chúng tôi:
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
. . .. . . . . .. . . .. . . . .. . .
........................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . .
. .. . . .. . . . .. . . .
(Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, xét chọn làm cơ quan chủ trì Đề tài, Dự án
SXTN)
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
. . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . .
(Họ và tên, học vị, chức vụ địa chỉ cá nhân đăng ký tuyển chọn, xét chọn làm chủ nhiệm
Đề tài, Dự án SXTN)
xin đăng ký chủ trì thực hiện Đề tài, Dự án SXTN:
........................................................................
........................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .
1

Đơn này được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.

.. . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. .. ..

. .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . .

. . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . .
Thuộc lĩnh vực KH&CN:
...................................................................
Thuộc Chương trình KH&CN (nếu có):
.............
Mu
Đơn đăng ký ch tr thc hin đề tài, d án sn xut th nghim cp Nhà nước
(Kèm theo Quyết định s 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007
ca B trưởng B Khoa hc và Công ngh)
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
_____________
ĐƠN ĐĂNG KÝ
1
CH TRÌ THC HIN ĐỀ TÀI, D ÁN SN XUT TH NGHIM
CP NHÀ NƯỚC
Kính gi: B Khoa hc và Công ngh
Căn c thông báo ca B Khoa hc và Công ngh v vic tuyn chn, xét chn t
chc và cá nhân ch trì thc hin Đề tài, D án SXTN năm 200..., chúng tôi:
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
. . .. . . . . .. . . .. . . . .. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . .
. .. . . .. . . . .. . . .
(Tên, địa ch ca t chc đăng ký tuyn chn, xét chn làm cơ quan ch trì Đề tài, D án
SXTN)
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
. . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . .
(H và tên, hc v, chc v địa ch cá nhân đăng ký tuyn chn, xét chn làm ch nhim
Đề tài, D án SXTN)
xin đăng ký ch trì thc hin Đề tài, D án SXTN:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .
1
Đơn này được trình bày và in ra trên kh giy A4.
Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm - Trang 2
Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm 9 10 731