Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2008/QĐ-BNN
ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG
CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………………
1.Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………......................................
2. Địa chỉ:…………………………Điện thoại/Fax/E-mail…………………………
3. Tên giống:............................................
Tên khoa học…………………………..Tên Việt Nam…………………………….
4. Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống
Thôn………………xã……………….huyện……………….tỉnh/TP:……………..
Vĩ độ…………..Kinh độ………(nếu có), Độ cao so mặt nước biển……………….
5. Các thông tin chi tiết về nguồn giống đăng ký công nhận:
- Năm trồng:
- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành…):
- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại…):
- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):
Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:
- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):
- Diện tích vườn (m2):
- Khoảng cách trồng (m x m):
6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:
- Sơ đồ vườn cây;
- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;
- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;
- Tình hình sinh trưởng, phát triển…của nguồn giống.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy
định./.
Ngày … tháng … năm 200…..
Đại diện đơn vị*
(ký tên, đóng dấu)
(*Cá nhân phải có xác nhận của địa phương)

...
Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
(Ban hành kèm theo Quyết định số 64 /2008/QĐ-BNN
ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG
CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM
Kính gi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………………
1.Tên tchức, cá nhân:……………………………………......................................
2. Đa chỉ:…………………………Điện thoại/Fax/E-mail…………………………
3. Tên giống:............................................
Tên khoa học…………………………..Tên Vit Nam…………………………….
4. V trí hành chính và đa lý của nguồn giống
Thôn………………xã……………….huyn……………….tỉnh/TP:……………..
Vĩ độ…………..Kinh độ………(nếu có), Độ cao so mặt nước biển……………….
5. Các thông tin chi tiết về nguồn ging đăng ký công nhận:
- Năm trồng:
- Nguồn vật liệu ging trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành…):
- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại…):
- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chyếu):
Đối với nguồn ging là vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:
- Mã hiu nguồn giống (cây đầu dòng):
- Diện tích vườn (m
2
):
- Khoảng cách trồng (m x m):
6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:
- Sơ đồ vườn cây;
- Tóm tt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;
- Kết quả nghiên cu, đánh g hoc hội thi đã có;
- Tình hình sinh trưởng, phát triển…của nguồn ging.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy
định./.
Ngày … tháng … năm 200…..
Đại diện đơn vị
*
(ký tên, đóng dấu)
(*Cá nhân phải có xác nhận của địa phương)
Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 9 10 905