Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***------.........., ngày ....... tháng ....... năm ........

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV
ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ)
Tên tôi là:............................................................................... Nam, Nữ:....................................
Ngày sinh:..................................................................................................................................
Quê quán:...................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................................
Điện thoại liên lạc:.....................................................................................................................
Dân tộc:......................................................................................................................................
Trình độ đào tạo:........................................................................................................................
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):.....................................................
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch .................
................................................................................tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu
chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi
................................................................................ Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm
túc mọi quy định của Nhà nước.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:
1. Bản khai lý lịch;
2. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
3. Bản chụp các văn bằng, chứng chi và các giấy tờ có liên quan khác (chưa cần công chứng
hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền), gồm:

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4x6.
...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
-------***-------
.........., ngày ....... tháng ....... năm ........
MẪU ĐƠN ĐĂNG DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông số 04/2007/TT-BNV
ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ)
Tên tôi là:............................................................................... Nam, Nữ:....................................
Ngày sinh:..................................................................................................................................
Quê quán:...................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................................
Chỗ hiện nay:..........................................................................................................................
Điện thoại liên lạc:.....................................................................................................................
Dân tộc:......................................................................................................................................
Trình độ đào tạo:........................................................................................................................
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):.....................................................
Sau khi nghiên cứu điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch .................
................................................................................tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu
chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. vậy tôi m đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi
................................................................................ Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm
túc mọi quy định của Nhà nước.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ dự tuyển gồm:
1. Bản khai lịch;
2. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
3. Bản chụp các văn bằng, chứng chi các giấy tờ liên quan khác (chưa cần công chứng
hoặc chứng nhận của quan thẩm quyền), gồm:
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức - Trang 2
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức 9 10 65