Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đăng ký kiểm định

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1630 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BM-KĐPTĐ-06
TÊN CƠ
SỞ: ....................................
………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO
Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận.
1. Tên cơ sở đăng ký:
Địa chỉ:
Số điện thoại:

Fax:

Người đại diện:……………………...

Chức vụ:

2. Đăng ký kiểm định các phương tiện đo sau:
TT

Tên phương tiện đo

3. Chế độ kiểm định
 Ban đầu

Cấp/độ
chính xác

 Định kỳ

Số
lượng

Thời gian
dự kiến

Địa điểm
kiểm định

 Bất thường (sau sửa chữa)

4.Ghi chú: Đối với cột bơm nhiên liệu đăng ký kiểm định lần đầu, đề nghị Chu cơ sở gửi kèm theo
Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng và giấy
chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy do Công an Bình Thuận cấp.
………………, ngày …… tháng…… năm …….
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ /DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

1

...
BM-KĐPTĐ-06
TÊN CƠ
SỞ: ....................................
………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO
Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận.
1. Tên cơ sở đăng ký:
Địa chỉ:
Số điện thoại: Fax:
Người đại diện:……………………... Chức vụ:
2. Đăng ký kiểm định các phương tiện đo sau:
TT
Tên phương tiện đo
Cấp/độ
chính xác
Số
lượng
Thời gian
dự kiến
Địa điểm
kiểm định
3. Chế độ kiểm định
Ban đầu Định kỳ Bất thường (sau sửa chữa)
4.Ghi chú: Đối với cột bơm nhiên liệu đăng kiểm định lần đầu, đề nghị Chu sở gửi kèm theo
Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng giấy
chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy do Công an Bình Thuận cấp.
………………, ngày …… tháng…… năm …….
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ /DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
1
Mẫu đơn đăng ký kiểm định - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn đăng ký kiểm định 9 10 855