Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đăng ký tham gia CLB

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4761 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------Đà Nẵng, ngày.....tháng.....năm 2012
ĐƠN ĐĂNG KÝ
(V/v: Đăng ký tham gia CLB Nghệ Thuật Giấy )
Kính gửi: Ban chủ nhiệm “Câu lạc bộ Nghệ Thuật Giấy”.
Tên tôi là: Ngô Thị Quỳnh Chi. Nam/Nữ: Nữ.
Sinh ngày: ........30/11/1992........................
Nguyên quán: ....đà nẵng.....................................
Nơi ở hiện tại: ..................75 nguyễn văn linh...............................................
Nghề nghiệp: (Sinh viên/Viên chức)............Sinh viên........................
Trường lớp: ...........................Đh kinh tế..........................
Số điện thoại:........01276166844..................................
Email:.......fraymoon@gmail.com

...........Nick yahoo: xka_di@yahoo.com

Sở trường: .............nấu ăn, photoshop, nói nhảm........................................
Tôi hoàn toàn tự nguyện tham gia và hứa chấp hành mọi n ội quy, qui định chung c ủa
CLB. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và hoàn thành tốt nhi ệm v ụ; nhiệt tình tham gia
các hoạt động, tích cực xây dựng Câu lạc bộ ngày càng thêm v ững m ạnh, có uy tín và
phát triển rộng khắp.
Tôi hoàn toàn tự nguyện và xin được tham gia!

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên)
Ngô thị quỳnh chi

...
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p – T do – H nh phúcĐộ
-------------------------------
à N ng, ngày.....tháng.....n m 2012Đ ă
N NGĐƠ ĐĂ
(V/v: ng ký tham gia CLB Ngh Thu t Gi y )Đă
Kính g i: Ban ch nhi m “Câu l c b Ngh Thu t Gi y ”.
Tên tôi là: Ngô Th Qu nh Chi. Nam/N : N .
Sinh ngày: ........30/11/1992........................
Nguyên quán: .... à n ng.....................................đ
N i hi n t i: ..................75 nguy n v n linh...............................................ơ ă
Ngh nghi p: (Sinh viên/Viên ch c)............Sinh viên........................
Tr ng l p: ........................... h kinh t ..........................ườ Đ ế
S i n tho i:........01276166844.................................. đ
Email:.......fraymoon@gmail.com ...........Nick yahoo: xka_di@yahoo.com
S tr ng: .............n u n, photoshop, nói nh m........................................ ườ ă
Tôi hoàn toàn t nguy n tham gia và h a ch p hành m i n i quy, qui nh chung c a đị
CLB. Tôi s hoàn toàn ch u trách nhi m hoàn thành t t nhi m v ; nhi t tình tham gia
các ho t ng, ch c c xây d ng Câu l c b ngày càng thêm v ng m nh, uy tín độ
phát tri n r ng kh p.
Tôi hoàn toàn t nguy n và xin c tham gia! đượ
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên)
Ngô thị quỳnh chi
Mẫu đơn đăng ký tham gia CLB - Trang 2
Mẫu đơn đăng ký tham gia CLB - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đơn đăng ký tham gia CLB 9 10 698