Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 01: Đơn đăng ký tham gia của các hộ
(Kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - ct 135
năm 200...
Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân xã......
Tôi là: ......., sinh năm ........... là chủ hộ (hoặc đại diện cho hộ)
Nơi ở hiện nay: thôn (bản, ấp)....., xã........., huyện......tỉnh......
Gia đình tôi đã được lựa chọn tham gia thực hiện kế hoạch năm ..... từ
nguồn hỗ trợ của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135;
Sau khi được hướng dẫn về nội dung hỗ trợ của dự án, điều kiện tham gia
cũng như quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia dự án, gia đình tôi đăng ký thực
hiện như sau:
(ghi cụ thể nội dung, dự kiến kinh phí tham gia theo hướng dẫn của thôn)
Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của nhà nước và chính quyền địa
phương trong quá trình thực hiện các nội dung đã đăng ký.
(tên xã), ngày ….. tháng.......năm.......
Xác nhận của thôn
(Ký, họ tên)

...
Mẫu 01: Đơn đăng ký tham gia củac hộ
(m theo Thông tư số 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009)
CNG HOÀ XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
đơn đăng ký tham gia thc hin d án h tr pt trin sn xut - ct 135
m 200...
Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân xã......
Tôi là: ......., sinh năm ........... là chủ hộ (hoặc đại diện cho hộ)
Nơi ở hiện nay: thôn (bản, ấp)....., xã........., huyện......tỉnh......
Gia đình i đã được lựa chọn tham gia thực hiện kế hoạch năm ..... t
nguồn hỗ tr của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135;
Sau khi được hướng dẫn về nội dung hỗ trợ của dán, điều kiện tham gia
cũng như quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia dự án, gia đình tôi đăng ký thực
hiện như sau:
(ghi cụ thể nội dung, dự kiến kinh phí tham gia theo hướng dẫn của thôn)
Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của nhà nước và chính quyền địa
phương trong quá trình thc hiện các nội dung đã đăng ký.
(tên xã), ngày ….. tháng.......năm.......
Xác nhận của thôn (Ký, họ tên)
Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 9 10 104