Ktl-icon-tai-lieu

MẪU ĐƠN DÀNH CHO CÁC CHỦ TÀU

Được đăng lên bởi noilaitinhxua-nd89
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
APPLICATION FOR CHANGING REGISTRATION
Kính gửi: ………………… (Tên cơ quan đăng ký tàu biển khu vực)
To: …………………………(Name of the Regional Registrar of ship)
Đề nghị đăng ký tàu biển với các thông số và thay đổi dưới đây:
Kindly register change of the ship with the following particulars:
Tên tàu:
Trọng tải toàn phần: …………………………
……………………………………………
Dead weight
Ship's name
Hô hiệu/Số IMO:
Tổng dung tích: ……………………………….
………………………………..
Gross tonnage
Call sign/IMO number
Loại tàu:
Dung tích thực dụng: ………………………….
………………………………………….
Net tonnage
Type of ship
Chiều dài lớn nhất:
Năm đóng: ………………………………………
……………………………..
Year of building
Length over all
Chiều rộng:
Nơi đóng: ………………………………………..
……………………………………..
Place of building
Breadth
Mớn nước:
Cảng đăng ký: ………………………………….
………………………………………
Port of registry
Draft
Tổng công suất máy chính:
Tổ chức đăng kiểm: ……………………………
……………………
Classification Agency
M.E. power
Nội dung thay đổi:
……………………………………………………………………………………….
Change in
Lý do thay đổi:
…………………………………………………………………………………………..
Reasons to change
Chủ tàu (tên, địa chỉ, fax, tỉ lệ sở hữu tàu):
………………………………………………………………
Shipowner (name, address, fax, ratio of ownership)
………….., ngày … tháng … năm ……..
Date
CHỦ TÀU
Shipowner
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and stamp)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI
APPLICATION FOR CHANGING REGISTRATION
Kính gửi: ………………… (Tên cơ quan đăng ký tàu biển khu vực)
To: …………………………(Name of the Regional Registrar of ship)
Đề nghị đăng ký tàu biển với các thông số và thay đổi dưới đây:
Kindly register change of the ship with the following particulars:
Tên tàu:
……………………………………………
Ship's name
Trọng tải toàn phần: …………………………
Dead weight
Hô hiệu/Số IMO:
………………………………..
Call sign/IMO number
Tổng dung tích: ……………………………….
Gross tonnage
Loại tàu:
………………………………………….
Type of ship
Dung tích thực dụng: ………………………….
Net tonnage
Chiều dài lớn nhất:
……………………………..
Length over all
Năm đóng: ………………………………………
Year of building
Chiều rộng:
……………………………………..
Breadth
Nơi đóng: ………………………………………..
Place of building
Mớn nước:
………………………………………
Draft
Cảng đăng ký: ………………………………….
Port of registry
Tổng công suất máy chính:
……………………
M.E. power
Tổ chức đăng kiểm: ……………………………
Classification Agency
Nội dung thay đổi:
……………………………………………………………………………………….
Change in
Lý do thay đổi:
…………………………………………………………………………………………..
Reasons to change
Chủ tàu (tên, địa chỉ, fax, tỉ lệ sở hữu tàu):
………………………………………………………………
Shipowner (name, address, fax, ratio of ownership)
………….., ngày … tháng … năm ……..
Date
CHỦ TÀU
Shipowner
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and stamp)
MẪU ĐƠN DÀNH CHO CÁC CHỦ TÀU - Người đăng: noilaitinhxua-nd89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MẪU ĐƠN DÀNH CHO CÁC CHỦ TÀU 9 10 555