Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC 1
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT - BYT
Ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Mẫu 01
Áp dụng đối với người Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......1......., ngày…... tháng …. năm 20.....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Kính gửi: ................................2.........................................
Họ và tên: ..........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: 3................................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:......................Ngày
cấp:………….Nơi
cấp:
…………….
Điện thoại: ................................................. Email ( nếu có): ...........................................................
Văn bằng chuyên môn: 4....................................................................................................................

1

Địa danh
Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề
3
Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
4
Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa
bệnh hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận
bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ Y tế cấp hoặc Sở Y tế
cấp phù hợp để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
2

1.
2.
3.
4.
5.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn
Văn bản xác nhận quá trình thực hành
Phiếu lý lịch tư pháp (được thực hiện khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng
dẫn triển khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp)
Sơ yếu lý lịch
Hai ảnh 04cm x 06cm

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh cho tôi./.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ, tên)

...
PHỤ LỤC 1
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT - BYT
Ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Mẫu 01
Áp dụng đối với người Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......
1
......., ngày…... tháng …. năm 20.....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Kính gửi: ................................
2
.........................................
Họ và tên: ..........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:
3
................................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:......................Ngày cấp:………….Nơi cấp:
…………….
Điện thoại: ................................................. Email ( nếu có): ...........................................................
Văn bằng chuyên môn:
4
....................................................................................................................
1
Địa danh
2
Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề
3
Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
4
Văn bằng chuyên môn ghi theo đối tượng quy định tại Điều 17 Luật khám bệnh, chữa
bệnh hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận
bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ Y tế cấp hoặc Sở Y tế
cấp phù hợp để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Trang 2
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 9 10 993