Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......................................, ngày ...... tháng ..... năm ...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN
Kính gởi: Giám đốc Sở Y tế An Giang

Tôi tên là: .........................................................................................................................
Sinh năm .............................
Địa chỉ thường trú số:................................ , đường ..............................................................
tổ: ................... khóm (ấp): ........................................ xã (phường):..................................
huyện (thị, TP):................................................................................. tỉnh An Giang.
Chứng minh nhân dân số: .................................... cấp ngày .............................................
nơi cấp: .................................................................................................................
Trình độ chuyên môn: ....................................... năm tốt nghiệp: .................

tại trường: ........................................................................................................................
Đã công tác trong ngành Y, YHCT từ ngày: ............. tháng ............... năm ..............
đến ngày: ........ tháng ....... năm .................
Tại: .....................................................................................................................................
Đã có thời gian thực hành chuyên môn: .........................................................
.................................... từ ngày: ..................... tháng ......... năm ................................
đến ngày: ............. tháng ........... năm ................

Sau khi nghiên cứu Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, các quy chế chuyên môn về y,
dược hiện hành, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và các văn bản quy phạm pháp luật
hướng dẫn thi hành.
Kính đề nghị giám đốc Sở Y tế An Giang cấp cho tôi chứng chỉ hành nghề:
................................................................................................................................................
Loại hình hành nghề: ..........................................................................................................
Người viết đơn

...
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghy, y học cổ truyền tư nhân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tdo - Hnh phúc
......................................, ngày ...... tháng ..... năm ...........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGH
Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN
Kính gởi: Giám đốc Sở Y tế An Giang
Tôi tên là: .........................................................................................................................
Sinh năm .............................
Địa chỉ thường trú số:................................ , đường ..............................................................
tổ: ................... khóm (ấp): ........................................ xã (phường):..................................
huyện (thị, TP):................................................................................. tỉnh An Giang.
Chứng minh nhân dân số: .................................... cấp ngày .............................................
nơi cấp: .................................................................................................................
Trình độ chuyên môn: ....................................... năm tốt nghiệp: .................
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân - Trang 2
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân 9 10 209