Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC 13
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT - BYT
ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......1......., ngày

tháng

năm 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: .....................................2.........................................
....................................................................3.............................................................................
Địa điểm: 4 ................................................................................................................................
Điện thoại: .........................................Email ( nếu có): ............................................................
Thời gian làm việc hằng ngày: .................................................................................................
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc công ty xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các
giấy tờ sau:
1. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của nhà nước
2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh tư nhân
3. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
có vốn đầu tư nước ngoài
4. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của nguời chịu trách nhiệm chuyên
môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn
5. Danh sách ghi rõ họ tên, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn của từng
người hành nghề đối với bệnh viện
6. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức
7. Hồ sơ của từng cá nhân làm việc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (đối với những
cá nhân không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề)
1

Địa danh
Tên cơ quan cấp giấy phép hoạt động
3
Tên cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động
4
Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
2

8. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật
chất và điều kiện vệ sinh môi trường phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn
quy định tại một trong các Điều 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
của Thông tư này.
9. Đối với bệnh viện tư nhân phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện khác
và phương án hoạt động ban đầu
10. Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước
ngoài phải có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệ...
PHỤ LỤC 13
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT - BYT
ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......
1
......., ngày tháng năm 20.....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Kính gửi: .....................................
2
.........................................
....................................................................
3
.............................................................................
Địa điểm:
4
................................................................................................................................
Điện thoại: .........................................Email ( nếu có): ............................................................
Thời gian làm việc hằng ngày: .................................................................................................
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc công ty xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các
giấy tờ sau:
1. Bản sao chứng thực quyết định thành lập đối với sở khám bệnh, chữa bệnh
của nhà nước
2. Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng kinh doanh đối với sở khám
bệnh, chữa bệnh tư nhân
3. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầuđối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
có vốn đầu tư nước ngoài
4. Bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề của nguời chịu trách nhiệm chuyên
môn kỹ thuật, người phụ trách bộ phận chuyên môn
5. Danh sách ghi họ n, số chứng chỉ, phạm vi hoạt động chuyên môn của từng
người hành nghề đối với bệnh viện
6. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, bản mô tả mô hình tổ chức
7. Hồ của từng nhân làm việc trong sở khám bệnh, chữa bệnh (đối với những
cá nhân không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề)
1
Địa danh
2
Tên cơ quan cấp giấy phép hoạt động
3
Tên cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động
4
Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Trang 2
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 9 10 116