Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Mẫu số 01/XNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
Kính gửi: .............................................................................................(1)
1- Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
1.1. Tên tổ chức/cá nhân:........................................................…....……............(2)
1.2. Địa chỉ:………...........…………............................…....……........…….….(3)
1.3. Điện thoại: ………………… Fax: ……………… Email: ….......................
1.4. Hoạt động xả nước thải vào nguồn nước………………………...………..(4)
2- Lý do đề nghị cấp phép:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3- Nội dung đề nghị cấp phép:
3.1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải:…………………………………………(5)
3.2. Vị trí nơi xả nước thải:
Thôn/ấp.........xã/phường……...huyện/quận…........tỉnh/thành phố…………
Toạ độ vị trí xả thải………………………………….………………………….(6)
3.3. Phương thức xả nước thải:
- Mô tả phương thức xả nước thải:……………………………………...(7)
- Mô tả chế độ xả nước thải:…………………………………...………..(8)
- Lưu lượng xả trung bình:

m3/ngàyđêm;

m3/h

- Lưu lượng xả lớn nhất:

m3/ngàyđêm;

m3/h

3.4. Chất lượng nước thải:………………………………………….……...…..(9)
3.5. Thời gian xả nước thải vào nguồn nước :….....................................................
4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:

1

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................(10)
(Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã sao gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Tài
nguyên và Môi trường................................................................................(11)
Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét cấp giấy phép xả nước thải vào
nguồn nước cho (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép).
(Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng nội dung quy
định trong giấy phép và quy định của pháp luật có liên quan./.
......ngày....tháng.....năm.......
Xác nhận của UBND xã, phường
(...
1
Mẫu đơn đề ngh cấp giấy phép xả nước thải vào ngun nước; Mẫu số 01/XNT
CNG HÒA XÃ HI CHỦ NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGH CP GIY PHÉP
XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUN NƯỚC
Kính gửi: .............................................................................................(1)
1- Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
1.1. Tên tchức/cá nhân:........................................................…....……............(2)
1.2. Địa chỉ:………...........…………............................…....……........…….….(3)
1.3. Điện thoại: ……………… Fax: ……………… Email: ….......................
1.4. Hoạt động xả nước thải vào nguồn nước………………………...………..(4)
2- Lý do đề nghị cấp phép:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3- Ni dung đề nghị cấp phép:
3.1. Ngun nước tiếp nhận nước thải:………………………………………(5)
3.2. Vị trí nơi xả nước thải:
Thôn/ấp.........xã/phường……...huyện/quận…........tỉnh/thành ph…………
To độ vị trí xả thải………………………………….………………………….(6)
3.3. Phương thức xả nước thải:
- Mô tả phương thức xả nước thải:……………………………………...(7)
- Mô tả chế độ xả nước thải:…………………………………...………..(8)
- Lưu lượng xả trung bình: m
3
/ngàyđêm; m
3
/h
- Lưu lượng xả lớn nhất: m
3
/ngàyđêm; m
3
/h
3.4. Chất lượng nước thải:………………………………………….……...…..(9)
3.5. Thời gian xả nước thải vào nguồn nước :….....................................................
4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn - Trang 2
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn 9 10 243