Ktl-icon-tai-lieu

mẫu đơn đề nghị cấp phép ATSH cấp II

Được đăng lên bởi nguyenminhhieu-xl
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1322 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phụ lục 8
Mẫu biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT - BYT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……1……

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…2….., ngày

tháng

năm 20….

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH PHÒNG XÉT NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP II
I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ CÓ PHÒNG XÉT NGHIỆM
1.1. Tên cơ sở có phòng xét nghiệm:……………………………........………………………......................……………………
1.2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………...................…………………….
1.3. Điện thoại:………………………………………. Email (nếu có):…………………………………………...................….
1.4. Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………......
1.5. Tên phòng xét nghiệm: …………………………………………..........................................................……………………..
1.6. Địa chỉ phòng xét nghiệm: …………………………………………………………………………………………………...
II. THÀNH PHẦN THAM GIA
2.1. Thành phần đoàn thẩm định:

2.2. Đại diện cơ sở có phòng xét nghiệm:

1

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
- Căn cứ Nghị định số 92/2010/NĐ - CP ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm;
- Các văn bản khác có liên quan…..
IV. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
4.1. Thủ tục hành chính
Nội dung

Có

Số lượng hồ sơ
Đơn đề nghị cấp GCN PXN ATSH
1. Sơ đồ mặt bằng
- Diện tích PXN
- Hệ thống cửa ra vào
- Hệ thống cửa sổ
- Hệ thống điện
- Hệ thống nước
- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
- Hệ thống xử lý nước thải
2. Bảng kê khai danh mục trang thiết bị của PXN
3. Bảng kê khai nhân sự phòng xét nghiệm
4. Văn bằng chứng chỉ của người phụ trách và nhân viên PXN
5. Giấy tờ chứng minh việc thành lập và hoạt động của cơ sở xét
nghiệm
6. Giấy tờ khác

2

Không có

Ghi chú
01 bản chính, 01 bản sao

Ghi cụ thể các loại giấy tờ khác để tham khảo

4.2. Nội dung thẩm định
Hồ sơ
Nội dung thẩm định
Có
A. Điều kiện về cơ sở vật chất
1. Phòng xét nghiệm
- Riêng biệt với các PXN khác
- Diện tích tối thiểu là 20m2
(Thiết kế phòng xét nghiệm lưu giữ dưới dạng văn bản)
2. Hệ thống cửa đi, cửa sổ
- Cửa đi: Có khuôn, chốt, khóa an toàn; cánh cửa bằng gỗ, vật liệu tổng hợp
hoặc kim loại kết hợp với kính trong.
- Có biển báo nguy hiểm sinh học theo quy định trên cửa đi của PXN
- Cửa sổ: Có khuôn, chốt an toàn; cánh cửa bằng gỗ, vật liệu tổng hợp hoặc
kim loại kết hợp với kính trong hoặc mờ để chiếu sáng tự nhiên.
(Cửa sổ...
Phụ lục 8
Mẫu biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp II
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT - BYT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
……
1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
2
.., ngày tháng năm 20….
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH PHÒNG XÉT NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP II
I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ CÓ PHÒNG XÉT NGHIỆM
1.1. Tên cơ sở có phòng xét nghiệm:……………………………........………………………......................……………………
1.2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………...................…………………….
1.3. Điện thoại:………………………………………. Email (nếu có):…………………………………………...................….
1.4. Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………......
1.5. Tên phòng xét nghiệm: …………………………………………..........................................................……………………..
1.6. Địa chỉ phòng xét nghiệm: …………………………………………………………………………………………………...
II. THÀNH PHẦN THAM GIA
2.1. Thành phần đoàn thẩm định:
2.2. Đại diện cơ sở có phòng xét nghiệm:
1
mẫu đơn đề nghị cấp phép ATSH cấp II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mẫu đơn đề nghị cấp phép ATSH cấp II - Người đăng: nguyenminhhieu-xl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
mẫu đơn đề nghị cấp phép ATSH cấp II 9 10 349