Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đề nghị đưa ảnh ra nước ngoài triễn lãm

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯA ẢNH RA TRIỂN LÃM/THI/LIÊN HOAN
Ở NƯỚC NGOÀI
Kính gửi....................................................................................................
Tên đơn vị đề nghị đưa ảnh ra triển lãm,thi,liên hoan ở nước
ngoài............................
Địa chỉ........................................................................................................
Điện thoại........................fax...................
Theo công văn (công hàm)số..... ngày....... tháng...........năm....hoặc lời mời của
...................................................................................................................
Đề nghị được cấp giấy phép đưa ảnh ra triển lãm /dự thi/dự liên hoan ở nước ngoài
:
Tên triển lãm...........................................................................................
Địa điểm tổ chức:tỉnh(thành phố)......................Quốc gia.......................
Thời gian từ.................................... đến...................................................
Tên đơn vị tài trợ(nếu có)........................................................................
Số lượng tác phẩm:(có danh sách kèm theo)...........................................
Số lượng tác giả:(có danh sách kèm theo)..............................................
.

.....,ngày....tháng .....năm.......
Thủ trưởng đơn vị đề nghị
(Ký tên,đóng dấu)

...
Mẫu 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯA ẢNH RA TRIỂN LÃM/THI/LIÊN HOAN
Ở NƯỚC NGOÀI
Kính gửi....................................................................................................
Tên đơn vị đề nghị đưa ảnh ra triển lãm,thi,liên hoan nước
ngoài............................
Địa chỉ........................................................................................................
Điện thoại........................fax...................
Theo công văn (công hàm)số..... ngày....... tháng...........năm....hoặc lời mời của
...................................................................................................................
Đề nghị được cấp giấy phép đưa ảnh ra triển lãm /dự thi/dự liên hoan ở nước ngoài
:
Tên triển lãm...........................................................................................
Địa điểm tổ chức:tỉnh(thành phố)......................Quốc gia.......................
Thời gian từ.................................... đến...................................................
Tên đơn vị tài trợ(nếu có)........................................................................
Số lượng tác phẩm:(có danh sách kèm theo)...........................................
Số lượng tác giả:(có danh sách kèm theo)..............................................
. .....,ngày....tháng .....năm.......
Thủ trưởng đơn vị đề nghị
(Ký tên,đóng dấu)
Mẫu đơn đề nghị đưa ảnh ra nước ngoài triễn lãm - Trang 2
Mẫu đơn đề nghị đưa ảnh ra nước ngoài triễn lãm - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đơn đề nghị đưa ảnh ra nước ngoài triễn lãm 9 10 385