Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đề nghị hạ - xóa kỷ luật học sinh

Được đăng lên bởi Ninhchiconuong Tran
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------o0o---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HẠ - XÓA KỶ LUẬT
Kính gửi: HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

Họ tên giáo viên : …………………………………………. Chủ nhiệm lớp:…………
Có học sinh là: ……………………………………………….. Vi phạm nội quy nhà trường theo
điều lệ trường THPT. Đã bị xử lý theo quyết định số: …. Ngày…….tháng…….năm với mức kỷ
luật là: ………………………………………………………………………………………………
Nay GVCN lớp, GV bộ môn, Tập thể lớp và học sinh mắc lỗi xin đề nghị hội đồng kỷ luật nhà
trường hạ (hoặc xóa) kỷ luật xuống mức …………………………………………
Phổ Yên, ngày

tháng 4 năm 2014

GVCN lớp
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ HẠ (XÓA) KỶ LUẬT
Kính gửi: HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

Tập thể giáo viên bộ môn tại lớp ……… đề nghị hạ kỷ luật
Cho học sinh ………………………… Lớp:……….
Xuống mức: …………………………………………………………………………..
S
T
T

Môn

Họ tên giáo viên

Đồng ý (ký tên)

Không đồng ý
(ký tên)

Văn
1
Sử
2
Địa
3
Toán
4
Lý
5
Hóa
6
Sinh
7
8 Ngoại ngữ
GDCD
9
TD
10
Công
11

12
13
14

nghệ
Tin học
QP-AN
Nghề

Phổ Yên, ngày

tháng 4 năm 2014

GVCN lớp
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

GV đồng ý ký tên vào phần Đồng ý, không đồng ý ký
vào không đồng ý.
Môn nào không học ghi: Không học
Học sinh có bản tự kiểm điểm quá trình tự rèn luyện trong thời gian
bị kỷ luật đến nay

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------o0o---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HẠ - XÓA KỶ LUẬT
Kính g i: HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
Họ tên giáo viên : …………………………………………. Chủ nhiệm lớp:…………
học sinh là: ……………………………………………….. Vi phạm nội quy nhà trường theo
điều lệ trường THPT. Đã bị xử lý theo quyết định số: …. Ngày…….tháng…….năm với mức kỷ
luật là: ………………………………………………………………………………………………
Nay GVCN lớp, GV bộ môn, Tập thể lớp học sinh mắc lỗi xin đề nghị hội đồng kỷ luật nhà
trường hạ (hoặc xóa) kỷ luật xuống mức …………………………………………
Phổ Yên, ngày tháng 4 năm 2014
GVCN lớp
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Mẫu đơn đề nghị hạ - xóa kỷ luật học sinh - Trang 2
Mẫu đơn đề nghị hạ - xóa kỷ luật học sinh - Người đăng: Ninhchiconuong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu đơn đề nghị hạ - xóa kỷ luật học sinh 9 10 801