Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------***----------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP
(Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các trường, khoa dự bị đại học, các trường đại học, cao
đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề)
Kính gửi: Phòng lao động - thương binh và xã hội (cấp huyện)
Họ và tên: ..........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................................
Dân tộc:..............................................................................................................................................
Ngành học:............................................................. Mã số học sinh/sinh viên: .................................
Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:....................................................................................................
Nơi cư trú của gia đình:.....................................................................................................................
Thuộc đối tượng được hưởng chi phí hỗ trợ học tập theo QĐ số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người
giai đoạn 2010- 2015.
Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập theo quy
định và chế độ hiện hành.
…, ngày

tháng

năm

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Xác nhận của cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề
Cơ sở giáo dục/dạy nghề:...............................................................................................................
Xác nhận anh/chị:..........................................................................................................................
Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ..... Học kỳ: ..............Năm học.......lớp ............. khoa .........
khóa học.......... thời gian khóa học..........(năm) hệ đào tạo .........................
Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà cơ sở giáo dục/dạy nghề đang quản lý.
Kỷ luật:...................................................................................(ghi rõ mức độ kỷ luật, nếu có).
Đang hưởng chính sách cùng tính chất tại trường (nếu có), số tiền: ...............đồng/tháng và được
hưởng….. tháng/năm.
Đơn vị chúng tôi sẽ ngừng cấp chính sách cho học sinh/sinh viên trên tại trường từ
tháng...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
------------***----------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP
(Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các trường, khoa dự bị đại học, các trường đại học, cao
đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sở dạy nghề)
Kính gửi: Phòng lao động - thương binh hội (cấp huyện)
Họ tên: ..........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................................
Dân tộc:..............................................................................................................................................
Ngành học:............................................................. số học sinh/sinh viên: .................................
Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:....................................................................................................
Nơi trú của gia đình:.....................................................................................................................
Thuộc đối tượng được hưởng chi phí hỗ trợ học tập theo số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người
giai đoạn 2010- 2015.
Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập theo quy
định chế độ hiện hành.
…, ngày tháng năm
Người làm đơn
(Ký tên ghi họ tên)
Xác nhận của sở giáo dục, sở dạy nghề
sở giáo dục/dạy nghề:...............................................................................................................
Xác nhận anh/chị:..........................................................................................................................
Hiện học sinh, sinh viên năm thứ ..... Học kỳ: ..............Năm học.......lớp ............. khoa .........
khóa học.......... thời gian khóa học..........(năm) hệ đào tạo .........................
Các chi tiết nêu trong đơn phù hợp với hồ sở giáo dục/dạy nghề đang quản lý.
Kỷ luật:...................................................................................(ghi mức độ kỷ luật, nếu có).
Đang hưởng chính sách cùng tính chất tại trường (nếu có), số tiền: ...............đồng/tháng được
hưởng….. tháng/năm.
Đơn vị chúng tôi sẽ ngừng cấp chính sách cho học sinh/sinh viên trên tại trường từ
tháng…năm…(1); đề nghị phòng lao động - thương binh hội xem xét, giải quyết tiền hỗ
trợ học tập cho anh/chị nói trên theo quy định chế độ hiện hành.
........., ngày ..... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập - Trang 2
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập 9 10 186