Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu THT4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: UBND huyện/quận/thị xã/thành phố....................................................
Tôi là: ........................................................................................ Nam/Nữ:............................
(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:....../........... /................Dân tộc..............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................................................
Cấp ngày:........... ./.......... /.................Nơi cấp:.......................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................................
................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................................
Điện thoại (nếu có):....................................... Di động (nếu có):............................................
Fax (nếu có):............................................. Email (nếu có):....................................................
Là đại diện của tổ hợp tác ........................đề nghị được hỗ trợ nội dung sau:
.................................................................. ..............................................................................
.................................................................. ..............................................................................
Thay mặt toàn thể tổ viên tổ hợp tác, cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn toàn cần thiết
cho tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.
Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn

…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
Mẫu THT4
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
Kính gửi: UBND huyện/quận/thị xã/thành phố....................................................
Tôi là: ........................................................................................ Nam/Nữ:............................
(ghi họ tên bằng chữ in hoa)
Sinh ngày:....../........... /................Dân tộc..............................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................................................
Cấp ngày:............/.......... /.................Nơi cấp:.......................................................................
Nơi đăng hộ khẩu thường trú:............................................................................................
................................................................................................................................................
Chỗ hiện tại:.........................................................................................................................
Điện thoại (nếu có):....................................... Di động (nếu có):............................................
Fax (nếu có):............................................. Email (nếu có):....................................................
đại diện của tổ hợp tác ........................đề ngh được hỗ trợ nội dung sau:
.................................................................. ..............................................................................
.................................................................. ..............................................................................
Thay mặt toàn thể tổ viên tổ hợp tác, cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây hoàn toàn cần thiết
cho tổ chức hoạt động của tổ hợp tác.
Nếu sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn
…….,ngày…..tháng…..năm…….
Người làm đơn
(Ký, ghi họ tên)
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ 9 10 145