Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(Ban hμnh kÌm theo Th«ng t− sè 09 /2007 / TT-BL§TBXH ngμy 13/7/ 2007)
Mẫu số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....................... , ngày

tháng

năm 200

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI
(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)
Kính gửi: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................
Tỉnh, thành phố...........................................................................................
Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ..........................................
Sinh ngày....................tháng.......................năm .......................................................................
Quê quán: ....................................................................................................................................
Hiện có hộ khẩu thường trú tại .............................................................................................
Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...........................
Tỉnh.......................................................................................................................................
Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng...........................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Vậy tôi làm đơn này đề nghị ......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Người viết đơn
( Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của Trưởng thôn,
xác nhận trường hợp ông (bà)..................
nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện
xem xét cho ...................................
(Ban hμnh kÌm theo Th«ng t sè 09 /2007 / TT-BL§TBXH ngμy 13/7/ 2007)
Mu s 1
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
....................... , ngày tháng năm 200
ĐƠN ĐỀ NGH HƯỞNG TR CP XÃ HI
(dùng cho cá nhân, h gia đình)
Kính gi: - Ch tch U ban nhân dân xã (phường, th trn)
.......................................
- Ch tch U ban nhân dân huyn (qun, th xã, thành ph)
...................
Tnh, thành ph
...........................................................................................
Tên tôi là:
......................................................................... Nam, n..........................................
Sinh ngày....................tháng.......................năm .......................................................................
Quê quán:
....................................................................................................................................
Hin có h khu thường trú ti .............................................................................................
Xã (phường, th trn)
............................. huyn (qun, th xã, TP)...........................
Tnh
.......................................................................................................................................
Nêu hoàn cnh cá nhân, gia đình, dng đối tượng
...........................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Vy tôi làm đơn này đề ngh ......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Người viết đơn
( Ký, ghi rõ h tên)
Xác nhn ca Trưởng thôn,
xác nhn trường hp ông (bà)..................
nêu trên là đúng đề ngh UBND xã, huyn
xem xét cho ..............................................
(Ký, ghi rõ h tên)
Xác nhn và đề ngh ca UBND cp xã
UBND xã........................................
Căn c h sơ và kết qu niêm yết công khai ti Tr s
UBND xã và thông báo trên các phương tin thông tin ca xã
t ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200...
đề ngh Ch tch UBND huyn xem xét, quyết định.
Ch tch UBND xã
Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình 9 10 512