Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo
và học sinh phổ thông công lập)
Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)
Họ và tên (1):........................................................................................................
Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):.....................................................
Hiện đang học tại lớp:...........................................................................................
Trường:..................................................................................................................
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng
dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74)
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của
Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo
quy định và chế độ hiện hành.
.........., ngày.....tháng.......năm …...
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với
học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.
(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.
(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

17

...
17
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo
học sinh phổ thông công lập)
Kính gửi: (Tên sở giáo dục mầm non và phổ thông)
Họ tên (1):........................................................................................................
Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):.....................................................
Hiện đang học tại lớp:...........................................................................................
Trường:..................................................................................................................
Thuộc đối tượng: (ghi đối tượng được quy định tại Thông liên tịch hướng
dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74)
Căn cứ o Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Ngh định số 74/2013/NĐ-CP của
Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo
quy định chế độ hiện hành.
.........., ngày.....tháng.......năm …...
Người làm đơn (3)
(Ký tên ghi họ tên)
(1) Đối với đối ợng là tr em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với
học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.
(2) Nếu học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.
(3) Cha m (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.
Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí 9 10 11