Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 110 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN DOANH NGHIỆP
---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH SỐ…
(thay đổi lần thứ......)
Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền)
1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):...........................................................................
Giấy chứng nhận đầu tư số.......................do..............cấp ngày...........tháng.........năm...........
Giấy phép kinh doanh số........................do.................cấp ngày........tháng.........năm ............
Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)....
Điện thoại:…….........….Fax:…….............................……
Email: ……............……Website (nếu có): ………...........
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
Họ và tên:........................................Nam/Nữ..........................Quốc tịch.................................
Chức danh:...............................................................................................................................
Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá
và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá với nội dung sau:
1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:
..................................................................................................................................................
2. Lý do sửa đổi, bổ sung:
..................................................................................................................................................
3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung:
..................................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:
1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh
doanh này.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép
kinh doanh./.
......, ngày...... tháng....... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

...
TÊN DOANH NGHIỆP
---------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH SỐ…
(thay đổi lần thứ......)
Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền)
1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):...........................................................................
Giấy chứng nhận đầu tư số.......................do..............cấp ngày...........tháng.........năm...........
Giấy phép kinh doanh số........................do.................cấp ngày........tháng.........năm ............
Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)....
Điện thoại:…….........….Fax:…….............................……
Email: ……............……Website (nếu có): ………...........
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
Họ và tên:........................................Nam/Nữ..........................Quốc tịch.................................
Chức danh:...............................................................................................................................
Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá
và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá với nội dung sau:
1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:
..................................................................................................................................................
2. Lý do sửa đổi, bổ sung:
..................................................................................................................................................
3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung:
..................................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết:
1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh
doanh này.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam các quy định của Giấy phép
kinh doanh./.
......, ngày...... tháng....... năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh 9 10 835