Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn đề nghị thanh toán BHXH

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 7097 lần   |   Lượt tải: 0 lần
céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc
*****************************

x¸c nhËn ng­êi lao ®éng nghØ viÖc tr«ng con èm
§¬n vÞ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M· ®¬n vÞ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X¸c nhËn :Trong th¸ng . . .quÝ . . N¨m . . . C¸c «ng , bµ nh©n viªn cña ®¬n vÞ cã tªn trong danh s¸ch d­íi ®©y ®· nghØ viÖc tr«ng con èm

Sè TT

Hä vµ tªn

sè sæ

hä vµ tªn

ngµy th¸ng

sè ngµy

ng­êi lao ®éng

BHXH

con

n¨m sinh

tõ ngµy

®Õn ngµy

nghØ

luý kÕ
tõ ®Çu n¨m

§Ò nghÞ B¶o hiÓm x· héi xem xÐt gi¶I quyÕt ®Ó c¸c «ng , bµ cã tªn trªn ®­îc h­ëng trî cÊp nghØ viÖc tr«ng con èm theo ®óng chÕ
®é hiÖn hµnh
Hµ néi ngµy

th¸ng

Thñ tr­ëng ®¬n vÞ
( Ký tªn , ®ãng dÊu )

n¨m

ghi chó

Tên cơ quan (đơn vị):
Mã đơn vị:

Mẫu số: C 66a-HD
(Ban hành theo quyết định số:51/2007/QĐ-BTC
ngày22/6/2007 của Bộ trưởng BTC)

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
Tháng…….quý……năm……
Số hiệu tài khoản:………….………………………
mở tại:……………………………………
Tổng số lao động……………………………..
Trong đó nữ:……………………………
Tổng quỹ lương trong quý……………………………………………………………….
Số:………………..

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH

§iÒu kiÖn
tÝnh h­ëng

A

B

C

D

Số đơn vị đề nghị
Tiền lương Thời gian
Số ngàyLuỹ kế
nghỉ
tính hưởng
đóng
tõ ®Çu
Số tiền
BHXH
BHXH Trong kỳ
n¨m
1

2

3

4

Ghi chú

5

E

1. Bản thân ốm ngắn ngày
1
2
3
2. Bản thân ốm dài ngày
1
2
3
3. Con ốm
1
2
3
Tổng cộng
Người lập

Kế toán trưởng

Ngày …..tháng….năm…..
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu)

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc
*****************************

x¸c nhËn ng­êi lao ®éng nghØ èm do tai n¹n rñi ro
§¬n vÞ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M· ®¬n vÞ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X¸c nhËn :Trong th¸ng . . .quÝ . . N¨m . . . C¸c «ng , bµ nh©n viªn cña ®¬n vÞ cã tªn trong danh s¸ch d­íi ®©y ®· nghØ èm lµ do tai n¹n rñi ro

Sè TT

Hä vµ tªn

thêi gian lµm viÖc

thêi gian x¶y ra tai n¹n

trong ngµy

( giê ,ngµy /th¸ng /n¨m )

®Þa ®iÓm x¶y ra tai n¹n

sè ngµy

tõ ngµy

®Õn ngµy

nghØ

§Ò nghÞ B¶o hiÓm x· héi xem xÐt gi¶I quyÕt ®Ó c¸c «ng , bµ cã tªn trªn ®­îc h­ëng trî cÊp nghØ èm theo chÕ ®é hiÖn hµnh

Hµ néi ngµy

th¸ng

Thñ tr­ëng ®¬n vÞ
( Ký tªn , ®ãng dÊu )

n¨m

ghi chó

Tên cơ quan (đơn vị):
Mã đơn vị:

Mẫu số: C 67a-HD
(Ban hành theo quyết định số:51/2007/QĐ-BTC
ngày22/6/2007 của Bộ trưởng BTC)

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGH...
céng hßa x héi chñ nghÜa viÖt nam ·
§éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc

 
Sè TT Hä vµ tªn sè sæ hä vµ tªn ngµy th¸ng sè ngµy tõ ngµy ®Õn ngµy luý kÕ ghi chó
BHXH con n¨m sinh nghØ tõ ®Çu n¨m

Hµ néi ngµy th¸ng n¨m
( Ký tªn , ®ãng dÊu )
x¸c nhËn ngêi lao ®éng nghØ viÖc tr«ng con èm
 !"#$%&'()&*(+*,-%./"0
ng#êi lao ®éng
1234 556 5738.94"#$)&&,:,;:<=/"0 6>9
Thñ trëng ®¬n vÞ
Mẫu đơn đề nghị thanh toán BHXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu đơn đề nghị thanh toán BHXH - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Mẫu đơn đề nghị thanh toán BHXH 9 10 38