Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Đơn ĐKHT ĐHBKHN

Được đăng lên bởi nobita0908
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
*******
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC
Kính gửi: Phòng Đào tạo đại học
Họ và tên sinh viên: ………….………………………. MSSV:……………………
Lớp:………………………………………….Khoá:………………………………..
Viện:………………………………………………………………………………...
Số điện thoại liên hệ:………………………………………
Email:……………………………………………………………………………….
Em làm đơn này xin Phòng Đào tạo đại học đăng ký giúp lớp học:
ST
T

Mã Học phần

Tên học phần

Mã lớp học

Mã lớp TN

Lý do: ……….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Em xin trân trọng cảm ơn!
Ý kiến của Phòng Đào tạo đại học

Hà nội, ngày …….tháng…… năm….
Người làm đơn

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
*******
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC
Kính gửi: Phòng Đào tạo đại học
Họ và tên sinh viên: ………….………………………. MSSV:……………………
Lớp:………………………………………….Khoá:………………………………..
Viện:………………………………………………………………………………...
Số điện thoại liên hệ:………………………………………
Email:……………………………………………………………………………….
Em làm đơn này xin Phòng Đào tạo đại học đăng ký giúp lớp học:
ST
T
Mã Học phần Tên học phần Mã lớp học Mã lớp TN
Lý do: ……….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Em xin trân trọng cảm ơn!
Ý kiến của Phòng Đào tạo đại học Hà nội, ngày …….tháng…… năm….
Người làm đơn
Mẫu Đơn ĐKHT ĐHBKHN - Người đăng: nobita0908
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Đơn ĐKHT ĐHBKHN 9 10 460