Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn giải trình về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------o0o-----......................., ngày...... tháng........năm...........
ĐƠN GIẢI TRÌNH
(Về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan)

Kính gửi: (Cơ quan nơi anh/chị làm việc).............................................................................
Tên tôi là:...................................................................................................................................
CMND số:..............................Cấp ngày: ...................... Nơi cấp:.............................................
Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................................
Nơi ở hiện nay:..........................................................................................................................
Hiện tại tôi đang công tác tại:................................................ Chức vụ:.....................................
Nội dung giải trình:
Ngày…..tháng…..năm……., tôi được Quý cơ quan thông báo về việc ông/bà........................ số
CMND:......................do Công an thành phố............................cấp ngày:......./....../.............. Hiện
đang cư trú tại............................................................................................................................
gửi đơn đến cơ quan tố cáo tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với sự việc này, tôi làm đơn giải
trình với Quý cơ quan nội dung cụ thể như sau:
Ngày......tháng........năm............., tôi có vay anh/chị............................... số tiền
là..........................đồng (....................đồng), văn bản có chữ ký của............................. Đến
ngày......tháng......năm............, tôi tiếp tục vay anh/chị................................ số
tiền............................(.....................đồng). Ngày hẹn trả số tiền trên là ngày....tháng....năm.......
Những lần vay này đều được lập thành văn bản có chữ ký của............................ Tổng số tiền
tôi vay của anh/chị......................... là............................đồng (.....................đồng).
Mục đích của việc vay số tiền trên: tôi cho người thân của tôi là ...........................sử dụng vào
việc.........................., cụ thể là............................... Đến ngày hẹn trả nợ ngày....tháng....năm............., người thân nhà tôi và tôi không có khả năng trả nợ khoản tiền đã
...
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------o0o------
......................., ngày...... tháng........năm...........
ĐƠN GIẢI TRÌNH
(Về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến quan)
Kính gửi: (Cơ quan nơi anh/chị làm việc).............................................................................
Tên tôi là:...................................................................................................................................
CMND số:..............................Cấp ngày: ...................... Nơi cấp:.............................................
Hộ khẩu thường trú:...................................................................................................................
Nơi hiện nay:..........................................................................................................................
Hiện tại tôi đang công tác tại:................................................ Chức vụ:.....................................
Nội dung giải trình:
Ngày…..tháng…..năm……., tôi được Quý quan thông báo v việc ông/bà........................ s
CMND:......................do Công an thành phố............................cấp ngày:......./....../.............. Hiện
đang trú tại............................................................................................................................
gửi đơn đến quan tố cáo tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với sự việc này, tôi làm đơn giải
trình với Quý quan nội dung cụ thể như sau:
Ngày......tháng........năm............., tôi vay anh/chị............................... số tiền
là..........................đồng (....................đồng), văn bản ch của............................. Đến
ngày......tháng......năm............, tôi tiếp tục vay anh/chị................................ số
tiền............................(.....................đồng). Ngày hẹn trả số tiền trên ngày....tháng....năm.......
Những lần vay này đều được lập thành văn bản chữ của............................ Tổng số tiền
tôi vay của anh/chị......................... là............................đồng (.....................đồng).
Mục đích của việc vay số tiền trên: tôi cho người thân của tôi ...........................sử dụng vào
việc.........................., cụ thể là............................... Đến ngày hẹn trả nợ -
ngày....tháng....năm............., người thân nhà tôi tôi không có khả ng trả n khoản tiền đã
vay của anh/chị............................... Tôi đang tích cực đàm phán với anh/chị............................
về việc trả khoản tiền vay trên.
Ngày......tháng......năm..............., tôi trả cho anh/chị.......................số tiền..............................
đồng (.......................đồng). Như vậy, số tiền tôi còn nợ lại của anh/chị................................
Mẫu đơn giải trình về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan - Trang 2
Mẫu đơn giải trình về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đơn giải trình về việc đơn thư khiếu kiện gửi đến cơ quan 9 10 597