Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn kháng cáo

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO
Kính gửi: Toà án nhân dân (1)…………………………………………………………………..

Người kháng cáo: (2)……………………………………………………….……………………..
Địa chỉ: (3) …………………………………………………………………..…………………….
………………………………………………………………………………………………………
Là: (4)………………………….………………………………………………...............................
Kháng cáo: (5)……..………………………………………….…………….……...........................
………………………………………………………………………………………………………
Lý do của việc kháng cáo: (6) ……………………………………………….……..........................
………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (7) …………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8)
1……………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Người kháng cáo (9)
(Ký tên hoặc điểm chỉ)
Họ và tên

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01:
(1) Ghi tên Toà án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà
án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân
huyện Y, tỉnh ĐN); nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành
phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội). Cần ghi địa chỉ cụ thể của Toà án (nếu đơn
kháng cáo được gửi qua bưu điện).
(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ và tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo là cơ
quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi họ và tên, chức
vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công
ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc làm đại diện).
(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn B,
xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó
(ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H).
(4) Ghi tư cách pháp lý của người kháng cáo (ví dụ: là nguyên đơn (bị đơn) trong vụ án về tranh
chấp hợp đồng vay tài sản; là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Trần Văn Nam trú tại
nhà số 34 phố X, quận H, thành phố H theo uỷ quyền ngày…tháng…năm…;...
Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày….. tháng …… năm……
ĐƠN KHÁNG CÁO
Kính gửi: Toà án nhân dân (1)…………………………………………………………………..
Người kháng cáo: (2)……………………………………………………….……………………..
Địa chỉ: (3) …………………………………………………………………..…………………….
………………………………………………………………………………………………………
Là: (4)………………………….………………………………………………...............................
Kháng cáo: (5)……..………………………………………….…………….……...........................
………………………………………………………………………………………………………
Lý do của việc kháng cáo: (6) ……………………………………………….……..........................
………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (7) …………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8)
1……………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………..
Mẫu đơn kháng cáo - Trang 2
Mẫu đơn kháng cáo - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu đơn kháng cáo 9 10 685