Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI (HOẶC TỐ CÁO)
(Về việc…………………..)
I. Kính gửi:(Tên cơ quan, tổ chức, cán bộ có thẩm quyền giải quyết).....................................
II. Lược ghi lý lịch người gửi đơn
Tên tôi là:......................................................................... sinh ngày….tháng….năm……
Thường trú tại:......................................... Số passport (hộ chiếu)................................................
Ngày và nơi cấp:...................................... Hiện đang (làm gì, ở đâu):.........................................
III.Giải trình vụ việc (cần khiếu nại, tố cáo)
Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.
(Nếu quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, bị giải quyết sau thì viết đơn khiếu nại).
(Nếu người thực hiện hành vị phạm tội, hành vi xâm phạm quyền lợi của xã hội, của bản thân,
của người xung quanh một cách sai pháp luật, trái với đạo đức xã hội thì nêu rõ tên là đơn tố
cáo).
IV. Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo
-

Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm
chứng…). Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

-

Đề nghị áp dụng hình thức xử lí thích đáng đối với người bị khiếu nại, tố cáo.

V. Lời cam đoan
Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại (tố cáo) trên là đúng sự thật
và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại (tố cáo).
Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho.............................................
......................................................................................................................................................
Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.
..................., ngày…. tháng… năm….
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập T do Hạnh phúc
ĐƠN KHIẾU NẠI (HOẶC TỐ CÁO)
(Về việc…………………..)
I. Kính gửi:(Tên quan, t chức, cán b thẩm quyền giải quyết).....................................
II. Lược ghi lịch người gửi đơn
Tên tôi là:.........................................................................sinh ngày….tháng….năm……
Thường trú tại:......................................... Số passport (hộ chiếu)................................................
Ngày nơi cấp:...................................... Hiện đang (làm gì, đâu):.........................................
III.Giải trình vụ việc (cần khiếu nại, tố cáo)
Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.
(Nếu quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, bị giải quyết sau t viết đơn khiếu nại).
(Nếu người thực hiện hành vị phạm tội, hành vi xâm phạm quyền lợi của hội, của bản thân,
của người xung quanh một cách sai pháp luật, trái với đạo đức hội thì nêu tên đơn tố
cáo).
IV. Nêu yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Đề gh thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm
chứng…). Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.
- Đề nghị áp dụng hình thức xử thích đáng đối với người bị khiếu nại, t cáo.
V. Lời cam đoan
Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại (tố cáo) trên đúng sự thật
xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại (tố cáo).
Mong quý quan sớm xét giải quyết để bảo v quyền lợi cho.............................................
......................................................................................................................................................
Xin chân thành cảm ơn quý quan.
..................., ngày…. tháng… năm….
Người làm đơn
(Ký tên và ghi họ n)
Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo 9 10 815