Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn kiểm định

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1848 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BM-KĐPTĐ-06
TÊN CƠ
SỞ: ....................................
………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO
Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình
Thuận.
1. Tên cơ sở đăng ký:
Địa chỉ:
Số điện thoại:

Fax:

Người đại diện:……………………... Chức vụ:
2. Đăng ký kiểm định các phương tiện đo sau:
TT

Tên phương tiện đo

3. Chế độ kiểm định
 Ban đầu
chữa)

Cấp/độ
chính
xác

Số Thời gian
lượng dự kiến

 Định kỳ

Địa điểm
kiểm định

 Bất thường (sau sửa

4.Ghi chú: Đối với cột bơm nhiên liệu đăng ký kiểm định lần đầu, đề nghị Chu
cơ sở gửi kèm theo Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường chất lượng và giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy
chữa cháy do Công an Bình Thuận cấp.
………………, ngày …… tháng…… năm …….
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ /DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

...
BM-KĐPTĐ-06
TÊN CƠ
SỞ: ....................................
………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO
Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình
Thuận.
1. Tên cơ sở đăng ký:
Địa chỉ:
Số điện thoại: Fax:
Người đại diện:……………………... Chức vụ:
2. Đăng ký kiểm định các phương tiện đo sau:
TT
Tên phương tiện đo
Cấp/độ
chính
xác
Số
lượng
Thời gian
dự kiến
Địa điểm
kiểm định
3. Chế độ kiểm định
Ban đầu Định kỳ Bất thường (sau sửa
chữa)
4.Ghi chú: Đối với cột bơm nhiên liệu đăng kiểm định lần đầu, đề nghị Chu
cơ sở gửi kèm theo Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường chất lượng giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy
chữa cháy do Công an Bình Thuận cấp.
………………, ngày …… tháng…… năm …….
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ /DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
Mẫu đơn kiểm định - Trang 2
Mẫu đơn kiểm định - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đơn kiểm định 9 10 607