Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn trình báo mất tài sản

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------***-------------

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT TÀI SẢN
Kính gửi:.....................................................................
Trích yếu: ...................................................................................................................................
Tôi tên:........................................................................................................................................
Sinh ngày……. tháng ……. năm ……tại:.................................................................................
Nghề nghiệp:...............................................................................................................................
Chứng minh nhân dân:................................. Ngày cấp:...................Tại:....................................
Thường trú tại số: ….… đường:........................................ Phố:.................................................
Phường (xã, TT):........................................................ Quận (huyện):........................................
Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm ………
Tôi có mất:..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Tại:..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
------------***-------------
ĐƠN TRÌNH O MẤT TÀI SẢN
Kính gửi:.....................................................................
Trích yếu: ...................................................................................................................................
Tôi tên:........................................................................................................................................
Sinh ngày……. tháng ……. năm ……tại:.................................................................................
Nghề nghiệp:...............................................................................................................................
Chứng minh nhân dân:................................. Ngày cấp:...................Tại:....................................
Thường trú tại số: ….… đường:........................................ Phố:.................................................
Phường (xã, TT):........................................................ Quận (huyện):........................................
Kính trình với quí quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm ………
Tôi mất:..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Tại:..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
do mất tài sản:.......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Mẫu đơn trình báo mất tài sản - Trang 2
Mẫu đơn trình báo mất tài sản - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đơn trình báo mất tài sản 9 10 956