Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2335 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (*).......................................………...............
Tên tôi là:………………….............................CMND (Hộ chiếu) số.........................................,
cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp...............................................................
Thường trú tại:..............................................................................................................................
....................................................................................................
Số ĐT:................................................
Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):...............................................................
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho
những người (hoặc cho cơ quan) đứng tên chủ sở hữu sau đây:
Địa chỉ nhà ở (căn hộ):...................................................................................................................
Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ):.....................................m2. Số tầng (tầng):......................................
Kết cấu nhà:………………............………..............................................................................
Cấp, hạng nhà ở:................................................................ Năm xây
dựng:..................................................
DT sàn nhà phụ...................m2 (nếu có).
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.............................................cấp
ngày............./............../................
Tên chủ sử dụng đất (**)................................................................................................................
DT đất ở........................m2. Sử dụng riêng:..................m2. Sử dụng chung: ..........................m2
Thửa đất số:....................................Tờ bản đồ số.......................................................
Đất được giao: ................ ....Đất thuê, mượn: .......................HĐ thuê đất số:.........................
Thời gian thuê (mượn) từ: ngày.......tháng... ....năm .. ....đến ngày........tháng.... ....năm..........
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):
1.......................................................................................................................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân
(
*
)
.......................................………...............
Tên tôi là:………………….............................CMND (Hộ chiếu) số.........................................,
cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp...............................................................
Thường trú tại:..............................................................................................................................
....................................................................................................
Số ĐT:................................................
Đại diện cơ quan (nếu là tổ chức đề nghị cấp giấy CN):...............................................................
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP cho
những người (hoặc cho cơ quan) đứng tên chủ sở hữu sau đây:
Địa chỉ nhà ở (căn hộ):...................................................................................................................
Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ):.....................................m
2
. Số tầng (tầng):......................................
Kết cấu nhà:………………............………..............................................................................
Cấp, hạng nhà ở:................................................................ Năm xây
dựng:..................................................
DT sàn nhà phụ...................m
2
(nếu có).
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.............................................cấp
ngày............./............../................
Tên chủ sử dụng đất
(
**
)
................................................................................................................
DT đất ở........................m
2
. Sử dụng riêng:..................m
2
. Sử dụng chung: ..........................m
2
Thửa đất số:....................................Tờ bản đồ số.......................................................
Đất được giao: ................ ....Đất thuê, mượn: .......................HĐ thuê đất số:.........................
Thời gian thuê (mượn) từ: ngày.......tháng... ....năm .. ....đến ngày........tháng.... ....năm..........
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau (ghi rõ bản chính hoặc bản sao):
1..............................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trong đơn đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của
các giấy tờ kèm theo cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụi chính đúng thời hạn theo quy
định của Nhà nước.
Xác nhận của UBND cấp xã .............., ngày ....... tháng ......năm..........
(đối với trường hợp người đề nghị cấp giấy Người viết đơn
chứng nhận có nhà ở thuộc diện quy định tại (Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ
chức thì phải đóng dấu)
điểm g hoặc điểm h khoản 1 Điều 43 của Nghị định
số 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ)
(*)
Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
(**)
Ghi tên các chủ sử dụng đất đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử
dụng đất ở.
Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 9 10 693