Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 8 : ( Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006
của Bộ Thuỷ sản)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------…………, ngày ………. tháng …….. năm ……..
Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thuỷ sản

Kính gửi : …………………………………………………
Tên chủ tàu : ……………………………… Điện thoại : …………………….
Số chứng minh nhân dân : …………………………………………………….
Nơi thường trú : ………………………………………………………………..
Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ
sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau :
Tên tàu : ………………………………; Loại tàu ……………………….
Số đăng ký tàu : ………………………………………………………….
Năm, nơi đóng tàu : ………………………………………………………
Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ........................., ngày cấp ............., nơi
cấp …………………………………………………………………………………
Máy chính :
TT
Ký hiệu máy
Số máy
Công suất định mức
Ghi chú
(CV)
No 1
No 2
No 3
Ngư trường hoạt động …………………………………………………….
Cảng, bến đăng ký cập tàu : ………………………………………………
Nghề khai thác chính : ………………… Nghề phụ : ……………………
Tên đối tượng khai thác chính : …………………………………………..
Mùa khai thác chính : từ tháng ….. năm ….. đến tháng ….. năm ………..
Mùa khai thác phụ : từ tháng ……. năm ……. đến tháng …… năm …….
Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm : …………………………
Phương pháp bảo quản sản phẩm : ………………………………………..
Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã đăng
ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.
Người làm đơn (Chủ tàu)

...
Phụ lục 8 : ( Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006
của Bộ Thuỷ sản)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
…………, ngày ………. tháng …….. năm ……..
Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thuỷ sản
Kính gửi
: …………………………………………………
Tên chủ tàu : ……………………………… Điện thoại : …………………….
Số chứng minh nhân dân : …………………………………………………….
Nơi thường trú : ………………………………………………………………..
Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ
sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau :
Tên tàu : ………………………………; Loại tàu ……………………….
Số đăng ký tàu : ………………………………………………………….
Năm, nơi đóng tàu : ………………………………………………………
Tần số liên lạc của đài tàu (
nếu có)
........................., ngày cấp ............., nơi
cấp …………………………………………………………………………………
Máy chính :
TT Ký hiệu máy Số máy Công suất định mức
(CV)
Ghi chú
No 1
No 2
No 3
Ngư trường hoạt động …………………………………………………….
Cảng, bến đăng ký cập tàu : ………………………………………………
Nghề khai thác chính : ………………… Nghề phụ : ……………………
Tên đối tượng khai thác chính : …………………………………………..
Mùa khai thác chính : từ tháng ….. năm ….. đến tháng ….. năm ………..
Mùa khai thác phụ : từ tháng ……. năm ……. đến tháng …… năm …….
Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm : …………………………
Phương pháp bảo quản sản phẩm : ………………………………………..
Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã đăng
ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.
Người làm đơn (
Chủ tàu)
Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản 9 10 826