Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin cấp GPXD tạm

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1931 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM
Kính gửi:. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
1. Tên chủ đầu tư:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
- Người đại diện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . .
- Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Số nhà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Đường . . . . . . . . . .
- Phường (xã): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tỉnh, thành phố: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Số điện thoại: . . . . . . . . . . . . . .
2. Địa điển xây dựng:
- Lô đất số :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diện tích . . . . . . . . .m 2 . . .
- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đường. . . . .. . . . . . . . . . . . .
- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . . . . . . .
- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Nguồn gốc đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Nội dung xin phép xây dựng tạm:
- Loại công trình: . . . . . . . . . . . . . Cấp công trình: . . . . . . . . .
- Diện tích xây dựng tầng 1: . . . . m2; Tổng diện tích sàn: . . . . . . m2.
- Chiều cao công trình: . . . . . m; Số tầng: . . . . . . .
4. Đơn vị hoặc người thiết kế: . . . . . . . . . . . .
- Địa chỉ: . . . . .
- Điện thoại: . . . . . .
5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): . . . . . . . . .
- Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . Điện thoại: . . . . . . . . .
- Giấy phép hành nghề (nếu có):. . . . . . Cấp ngày: . . . . . .
6. Phương án phá dỡ (nếu có):. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . ..
7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: . . . . tháng.
8. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà
nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực
hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm
Người làm đơn ký tên

(đóng dấu nếu có)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM
Kính gửi:. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
1. Tên chủ đầu tư:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
- Người đại diện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . .
- Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Số nhà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Đường . . . . . . . . . .
- Phường (xã): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tỉnh, thành phố: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Số điện thoại: . . . . . . . . . . . . . .
2. Địa điển xây dựng:
- Lô đất số :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diện tích . . . . . . . . .m
2
. . .
- Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đường. . . . .. . . . . . . . . . . . .
- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . . . . . . .
- Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Nguồn gốc đất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Nội dung xin phép xây dựng tạm:
- Loại công trình: . . . . . . . . . . . . . Cấp công trình: . . . . . . . . .
- Diện tích xây dựng tầng 1: . . . . m2; Tổng diện tích sàn: . . . . . . m
2
.
- Chiều cao công trình: . . . . . m; Số tầng: . . . . . . .
4. Đơn vị hoặc người thiết kế: . . . . . . . . . . . .
- Địa chỉ: . . . . .
- Điện thoại: . . . . . .
5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): . . . . . . . . .
- Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . Điện thoại: . . . . . . . . .
- Giấy phép hành nghề (nếu có):. . . . . . Cấp ngày: . . . . . .
6. Phương án phá dỡ (nếu có):. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . ..
7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: . . . . tháng.
8. Tôi xin cam kếtm theo đúng giấy phép được cấp tự dỡ bcông trình khi Nhà
nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực
hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm
Người làm đơn ký tên
(đóng dấu nếu có)
Mẫu đơn xin cấp GPXD tạm - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin cấp GPXD tạm 9 10 462