Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
ĐƠN , BẢN KHAI
XIN CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN

(Đặt trên phương tiện nghề cá)

Kính gửi: Cục Tần số vô tuyến điện.
Tên tôi là: . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ……..
Đăng ký hộ khẩu tại :………………………………………………………………...
Địa chỉ thường trú : . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . …….
Số chứng minh thư . . . . . . .. .. . .. Cấp ngày . .. . . . . . . .. tại. . . . . ……………….
Là chủ phương tiện nghề cá có số đăng ký: . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . …..
Xin được sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đặt trên
phương tiện nghề cá trên như sau:
Mục đích sử dụng : ………………………………………………………………
Tên thiết bị: . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . …
Công suất phát tối đa của thiết bị (W). . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. .
Dải tần của thiết bị (MHz hoặc kHz): .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. ………………
Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc sử
dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.
Xác nhận của UBND phường, xã
nơi ở hiện tại(dùng cho trường hợp
không có chứng minh thư)

………., ngày ….tháng…. năm
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Dành cho cơ quan cấp phép:
Số giấy phép: . . .. . . . . . . . . ............................. . ; Ngày cấp:. .................................. . .........
Sè th«ng b¸o phÝ: ... . .. . . .. . . . . ....................... ; Ngµy th«ng b¸o phÝ................................
Người giải quyết hồ sơ : . .. . . . . . . .. . .. . .. . . Chức vụ. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. ..
…….......Đơn vị .. . . . ……………………………………….……………………...……

...
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
ĐƠN , BẢN KHAI
XIN CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Đặt trên phương tiện nghề cá)
Kính gửi: Cục Tần số vô tuyến điện.
Tên tôi là: . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ……..
Đăng ký hộ khẩu tại :………………………………………………………………...
Địa chỉ thường trú : . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . …….
Số chứng minh thư . . . . . . .. .. . .. Cấp ngày . .. . . . . . . .. tại. . . . . ……………….
Là chủ phương tiện nghề cá có số đăng ký: . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . …..
Xin được sử dụng tần số thiết bị phát sóng tuyến điện đặt trên
phương tiện nghề cá trên như sau:
Mục đích sử dụng : ………………………………………………………………
Tên thiết bị: . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . …
Công suất phát tối đa của thiết bị (W). . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. .
Dải tần của thiết bị (MHz hoặc kHz): .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. ………………
Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc sử
dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.
Xác nhận của UBND phường, xã ………., ngày ….tháng…. năm
nơi ở hiện tại(dùng cho trường hợp Người làm đơn
không có chứng minh thư) (Ký và ghi rõ họ tên)
Dành cho cơ quan cấp phép:
Số giấy phép: . . .. . . . . . . . . ............................. . ; Ngày cấp:. .................................. . .........
Sè th«ng b¸o phÝ: ... . .. . . .. . . . . ....................... ; Ngµy th«ng b¸o phÝ................................
Người giải quyết hồ : . .. . . . . . . .. . .. . .. . . Chức vụ. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. ..
…….......Đơn vị .. . . . ……………………………………….……………………...……
Mẫu đơn xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện 9 10 560