Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin chụp tài liệu vụ án

Được đăng lên bởi ngocnga-vinhuni
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày .... tháng ... năm ...
ĐƠN XIN SAO CHỤP TÀI LIỆU
(Trong vụ án dân sự)
Kính gửi: Ông /Bà..........................................................................................................
.......................................................................................................................
Tôi là luật sư ................................................ Thuộc ...........................................................
Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ...................... ............................................
......................................................trong
vụ
án: ............................................................................................... ...............................................................
.................................................................................
Vụ án hiện đang được thụ lý giải quyết tại:............................................................................. ...
Nay, căn cứ khoản 2 Điều 64 BLTTDS, mục 4 phần III Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày
31/3/2005 của Hội đồng thẩm phán TANDTC. Kính đề nghị Quý Ông/Bà tạo điều kiện cho luật sư
được nghiên cứu và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án bao gồm các bút lục dưới đây để thực
hiện quyền và nghĩa vụ của Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự theo quy định của
pháp luật:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tôi xin thanh toán đầy đủ lệ phí pho tô hồ sơ tài liệu theo quy định.
Trân trọng cảm ơn!
Người làm đơn

Luật sư ……………………………
Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, HSVA

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày .... tháng ... năm ...
ĐƠN XIN SAO CHỤP TÀI LIỆU
(Trong vụ án dân sự)
Kính gửi: Ông /Bà..........................................................................................................
.......................................................................................................................
Tôi là luật sư ................................................ Thuộc ...........................................................
Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ...................... ............................................
......................................................trong vụ
án: ............................................................................................... ...............................................................
.................................................................................
Vụ án hiện đang được thụ lý giải quyết tại:............................................................................. ...
Nay, căn cứ khoản 2 Điều 64 BLTTDS, mục 4 phần III Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày
31/3/2005 của Hội đồng thẩm phán TANDTC. Kính đề nghị Quý Ông/Bà tạo điều kiện cho luật
được nghiên cứu sao chụp những tài liệu trong hồ vụ án bao gồm các bút lục dưới đây để thực
hiện quyền nghĩa vụ của Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đương sự theo quy định của
pháp luật:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tôi xin thanh toán đầy đủ lệ phí pho tô hồ sơ tài liệu theo quy định.
Trân trọng cảm ơn!
Người làm đơn
Luật sư ……………………………
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HSVA
Mẫu đơn xin chụp tài liệu vụ án - Người đăng: ngocnga-vinhuni
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin chụp tài liệu vụ án 9 10 380