Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1
Kính gởi:

- ....................................................... 2

Tôi tên : 3............................................................CMND số .................................
do……………………………cấp
ngày………………….tháng...........năm...............……..
Địa chỉ thường trú :
- Số nhà :..........................................đường :...........................................……….
Phường (xã, thị trấn) :.........................(huyện, thành phố):...........................….
- Số điện thoại :...........................…………………………………………...
Là chủ đầu tư công trình :………………………………………….….
- Số nhà :.........................................đường :..........................................………...
Phường (xã, thị trấn) :..................................(huyện, thành phố) :.................……
Đã được 2………………cấp Giấy phép xây dựng số :…………………/GPXD
ngày………………….tháng...........năm...............…….
Lý do xin gia hạn ……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
Tỉnh (thành phố), ngày ..... tháng .... năm ....

Đính kèm :
- Giấy phép xây dựng (bản chính) ;

1

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên – Đóng dấu nếu có)

Dùng cho công trình xin gia hạn.
Cơ quan cấp giấy phép xây dựng.
3
Họ và tên của người được cấp giấy phép xây dựng ; nếu là doanh nghiệp thì ghi họ và tên
người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật.
2

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
1
Kính gởi: - .......................................................
2
Tôi tên :
3
............................................................CMND số .................................
do……………………………cấp
ngày………………….tháng...........năm...............……..
Địa chỉ thường trú :
- Số nhà :..........................................đường :...........................................……….
Phường (xã, thị trấn) :.........................(huyện, thành phố):...........................….
- Số điện thoại :...........................…………………………………………...
Là chủ đầu tư công trình :………………………………………….….
- Số nhà :.........................................đường :..........................................………...
Phường (xã, thị trấn) :..................................(huyện, thành phố) :.................……
Đã được
2
………………cấp Giấy phép xây dựng số :…………………/GPXD
ngày………………….tháng...........năm...............…….
Lý do xin gia hạn ……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
Tỉnh (thành phố), ngày ..... tháng .... năm ....
Đính kèm :
- Giấy phép xây dựng (bản chính) ;
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên – Đóng dấu nếu có)
1
Dùng cho công trình xin gia hạn.
2
Cơ quan cấp giấy phép xây dựng.
3
Họ tên của người được cấp giấy phép xây dựng ; nếu doanh nghiệp thì ghi họ tên
người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật.
Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng 9 10 830