Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
(Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)
Kính gửi: Bảo Hiểm Xã Hội …………………
Họ và tên: ...............................................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................................................
Số CMND:......................................cấp ngày:....................... nơi cấp.....................................................
Số sổ BHXH:...........................................................................................................................................
Đã nghỉ việc từ ngày:………….tháng………năm................
Sanh con lần……vào ngày:…...tháng………năm:...............
Thường trú (hoặc tạm trú) tại địa chỉ:
Nay tôi làm đơn này đề nghị BHXH…….…………………., giải quyết chế độ trợ cấp thai sản
cho tôi theo chế độ hiện hành.
Ngày...........tháng...........năm.............

Ngày...........tháng...........năm.............

Xác nhận của UBND phường, xã

Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)

...
Cộng Hoà Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
(Dành cho trường hợp đã ngh việc)
Kính gửi: Bảo Hiểm Hội …………………
Họ và tên: ...............................................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................................................
Số CMND:......................................cấp ngày:....................... nơi cấp.....................................................
Số sổ BHXH:...........................................................................................................................................
Đã nghỉ việc từ ngày:………….tháng………năm................
Sanh con lần……vào ngày:…...tháng………năm:...............
Thường trú (hoặc tạm trú) tại địa chỉ:
Nay tôi làm đơn này đề nghị BHXH….………………., giải quyết chế độ trợ cấp thai sản
cho tôi theo chế độ hiện hành.
Ngày...........tháng...........m.............
c nhận của UBND phường,
(Ký n, đóng dấu)
Ngày...........tháng...........m.............
Người làm đơn
(Ký, ghi h tên)
Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản 9 10 674