Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin khiếu nại

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- ***------Hà nội, ngày... tháng... năm……

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI
Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết)
1. Người khiếu nại:..................................................................................................................................
2. Đối tượng bị khiếu nại:........................................................................................................................
3. Nội dung khiếu nại:.............................................................................................................................
Tóm tắt vụ việc khiếu nại:.......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:....................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại:................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5. Những yêu cầu của người khiếu nại:...................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
6. Cam kết của người khiếu nại:...
Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- ***-------
nội, ngày... tháng... năm……
ĐƠN XIN KHIẾU NẠI
Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết)
1. Người khiếu nại:..................................................................................................................................
2. Đối tượng bị khiếu nại:........................................................................................................................
3. Nội dung khiếu nại:.............................................................................................................................
Tóm tắt vụ việc khiếu nại:.......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:....................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. Q trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại:................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
5. Những yêu cầu của người khiếu nại:...................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
6. Cam kết của người khiếu nại:..............................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
7. Tài liệu gửi theo đơn:
1...............................................................................................................................................................
2...............................................................................................................................................................
3...............................................................................................................................................................
Người khiếu nại
(Ký ghi họ tên)
Mẫu đơn xin khiếu nại - Trang 2
Mẫu đơn xin khiếu nại - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đơn xin khiếu nại 9 10 343