Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin nghỉ phép

Được đăng lên bởi phatle1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
Kính gửi:
- Ban gi ám đốc - Công ty………………………….
- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
- Trưởng ……………....………………………….
Tên tôi là:…………………………………Nam/nữ............................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại....................................................................................
Địa chỉ thường trú:...............................................................................................................................
Điện thoại liên hệ khi cần:....................................................................................................................
Đơn vị công tác:.............................................................................. Chức vụ:......................................
Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo - Công ty ………….cho tôi được nghỉ phép
+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…
Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…
+ Lý do: ............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
+ Nơi nghỉ phép: ..............................................................................................................
Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): …………………………là
đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng.
Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận
Trân trọng.Tp ………, ngày …… tháng …… năm 20……

Ban Giám Đốc
(Duyệt)

Phòng

Ý kiến của

Tổ chức – Hành chính –
Quản trị

Trưởng đơn vị

(Xác nhận)(Nêu ý kiến cụ thể, ký và
ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------
ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
Kính gửi:
- Ban gi ám đốc - Công ty………………………….
- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
- Trưởng ……………....………………………….
Tên tôi là:…………………………………Nam/nữ............................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại....................................................................................
Địa chỉ thường trú:...............................................................................................................................
Điện thoại liên hệ khi cần:....................................................................................................................
Đơn vị công tác:.............................................................................. Chức vụ:......................................
Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo - Công ty ………….cho tôi được nghỉ phép
+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201
Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…
+ Lý do: ............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
+ Nơi nghỉ phép: ..............................................................................................................
Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): …………………………là
đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng.
Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận
Trân trọng.
hp://luat247.vn
Mẫu đơn xin nghỉ phép - Trang 2
Mẫu đơn xin nghỉ phép - Người đăng: phatle1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu đơn xin nghỉ phép 9 10 100