Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin phép xây dựng nhà ở nông thôn

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)
Kính gửi UBND xã: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
1. Tên chủ đầu tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Số chứng minh thư: . . . . . . . . . . . . . . Ngày cấp: .. . . . . . . . . . . . . . . .
- Địa chỉ thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Số điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Địa điểm xây dựng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nguồn gốc đất . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Nội dung xin phép xây dựng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Diện tích xây dựng tầng một . . . . . . . . . . .m 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tổng diện tích sàn . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
- Chiều cao công trình . . . . . . . . . . . . . . .số tầng . . . . . . .. . . . . . . . .. . .
4. Cam kết:
Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật.
...... Ngày ..... tháng .... năm ....
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)
Kính gửi UBND xã: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
1. Tên chủ đầu tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Số chứng minh thư: . . . . . . . . . . . . . . Ngày cấp: .. . . . . . . . . . . . . . . .
- Địa chỉ thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Số điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Địa điểm xây dựng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nguồn gốc đất . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Nội dung xin phép xây dựng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Diện tích xây dựng tầng một . . . . . . . . . . .m
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tổng diện tích sàn . . . . . . . . . . . . . . . . . m
2
. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .
- Chiều cao công trình . . . . . . . . . . . . . . .số tầng . . . . . . .. . . . . . . . .. . .
4. Cam kết:
Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật.
...... Ngày ..... tháng .... năm ....
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)
Mẫu đơn xin phép xây dựng nhà ở nông thôn - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin phép xây dựng nhà ở nông thôn 9 10 917