Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học...............................................................................
Tên tôi là:.................................................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................................................
Nơi sinh:..................................................................................................................................................
Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng ...... năm ........., tôi đăng ký dự thi tại Hội đồng tuyển
sinh của Đại học......................................................................................................................................
+ Số báo danh:.......................................................... Phòng thi:.............................................................
+ Chuyên ngành dự thi:...........................................................................................................................
+ Môn đề nghị chấm lại (chỉ ghi môn đề nghị chấm lại):
Môn cơ bản:..........................................................;số điểm đã đạt:......................
Môn cơ sở: ...........................................................; số điểm đã đạt:.....................
Môn ngoại ngữ:.................................................... ;số điểm đã đạt:......................

................., ngày...........tháng...........năm.............
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------
ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học...............................................................................
Tên tôi là:.................................................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................................................
Nơi sinh:..................................................................................................................................................
Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng ...... năm ........., tôi đăng ký dự thi tại Hội đồng tuyển
sinh của Đại học......................................................................................................................................
+ Số báo danh:.......................................................... Phòng thi:.............................................................
+ Chuyên ngành dự thi:...........................................................................................................................
+ Môn đề nghị chấm lại (chỉ ghi môn đề nghị chấm lại):
Môn bản:..........................................................;số điểm đã đạt:......................
Môn sở: ...........................................................; số điểm đã đạt:.....................
Môn ngoại ngữ:.................................................... ;số điểm đã đạt:......................
................., ngày...........tháng...........năm.............
Người viết đơn
(Ký ghi rõ họ tên)
Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học 9 10 463