Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu TP/QT-2010- ĐXTQT.1

Ảnh 4 x 6
(Chụp chưa
quá 6 tháng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Họ và tên (1):................................................................................................................................
Giới tính:

Nam:

Nữ:

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................
Nơi sinh (2): ..................................................................................................................................
Nơi đăng ký khai sinh (3): ............................................................................................................
Quốc tịch hiện nay (4):..................................................................................................................
Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): .................................................. Số:...................................
Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: ..................................................
........................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):………………….......................................
Địa chỉ cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có):……………..………..........................
.......................................................................................................................................................
Địa chỉ cư trú hiện nay: .................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nghề nghiệp:..................................................................................................................................
Nơi làm việc:..................................................................................................................................
.................................................................................................
Ảnh 4 x 6
(Chụp chưa
quá 6 tháng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mẫu TP/QT-2010- ĐXTQT.1
ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Họ và tên (1):................................................................................................................................
Giới tính: Nam: Nữ:
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................
Nơi sinh (2): ..................................................................................................................................
Nơi đăng ký khai sinh (3): ............................................................................................................
Quốc tịch hiện nay (4):..................................................................................................................
Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): .................................................. Số:...................................
Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: ..................................................
........................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):………………….......................................
Địa chỉ cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có):……………..………..........................
.......................................................................................................................................................
Địa chỉ cư trú hiện nay: .................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nghề nghiệp:..................................................................................................................................
Nơi làm việc:..................................................................................................................................
................................................................................................................................................:......
Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi tự nguyện làm
Đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được thôi
quốc tịch Việt Nam.
Mẫu Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam - Trang 2
Mẫu Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam 9 10 426