Ktl-icon-tai-lieu

MẪU ĐƠN XIN THỰC TẬP

Được đăng lên bởi maruko38
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP
Kính gởi: ............................................................................................................................
Tôi tên: ................................................Ngày sinh: .............................. Nam

 Nữ

Nơi sinh:..................CMND: ..................Ngày cấp:.................. Nơi cấp:........................
Địa chỉ thường trú:..............................................................................................................
Điện thoại:.........................................Email:.......................................................................
Sinh viên trường .................................................................................................................
Khoa:.................................................Chuyên ngành:.........................................................
Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Công ty tiếp nhận bố trí thực tập để hoàn
tất chương trình học. Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:


Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo và chủ trương thực tập
của Công ty.



Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo mật thông
tin, an toàn tài sản của Công ty.



Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra với Công ty (nếu
có).

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong ban lãnh đạo xem xét và tạo điêù kiện cho tôi được thực tập tại công ty.
Tp Hồ Chí Minh, ngày........tháng ...........năm…..
Sinh viên

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN THỰC TẬP
Kính gởi: ............................................................................................................................
Tôi tên: ................................................Ngày sinh: .............................. Nam Nữ
Nơi sinh:..................CMND: ..................Ngày cấp:.................. Nơi cấp:........................
Địa chỉ thường trú:..............................................................................................................
Điện thoại:.........................................Email:.......................................................................
Sinh viên trường .................................................................................................................
Khoa:.................................................Chuyên ngành:.........................................................
Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Công ty tiếp nhận bố trí thực tập để hoàn
tất chương trình học. Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:
Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo và chủ trương thực tập
của Công ty.
Tuân thủ tất cảc nội quy, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo mật thông
tin, an toàn tài sản của Công ty.
Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra với Công ty (nếu
có).
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong ban lãnh đạo xem xét và tạo điêù kiện cho tôi được thực tập tại công ty.
Tp Hồ Chí Minh, ngày........tháng ...........năm…..
Sinh viên
MẪU ĐƠN XIN THỰC TẬP - Người đăng: maruko38
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MẪU ĐƠN XIN THỰC TẬP 9 10 121